ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565

Thailand Pass System เป็นระบบออนไลน์ใหม่ที่ใช้งานแทนการสมัคร Certificate of Entry (COE)  ค้นหาข้อมูลและวิธีการลงทะเบียน Thailand Pass และขั้นตอนการขออนุมัติ Thailand Pass สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ได้ในบทความนี้ 


For English Click: How to register Thailand Pass for entering Thailand


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบินจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเข้าประเทศใหม่ โดยผู้ได้รับวัคซีนครบตามไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย  ในขณะที่ผู้ไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง แนบเมื่อทะเบียน Thailand Pass แจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย 

อัปเดตขั้นตอน step-by-step  ในการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทการเดินทางเข้าประเทศ

Thailand Pass Registration

ในการเริ่มต้นลงทะเบียน คุณเพียงแค่เลือกประเภทการเดินทางเข้าประเทศ 

 • การเดินทางทางอากาศ หรือ
 • การเดินทางทางบก

ขั้นตอนที่ 2: เลือก Thai Nationals หรือ Non-Thai Nationals

Thailand Pass Registration

ขั้นตอนต่อไป คุณเพียงแค่เลือก “คนไทย (Thai Nationals)” หรือ “ผู้ที่ไม่ใช่ชาวไทย (Non-Thai Nationals)” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป ซึ่งเอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ สำหรับคนไทยสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

Thailand Pass Registration

ขั้นตอนต่อไปของระบบการลงทะเบียน Thailand Pass คือ การเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากมี 2 ตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้:

No Quarantine (ไม่กักตัว) - สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน และ ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดแต่มีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

Quarantine (กักตัว) - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดและไม่มีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน Thailand Pass

ข้อกำหนดด้านเอกสารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย รายละเอียดมีดังนี้:

No Quarantine (ไม่กักตัว)

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด)
 • ประกันโควิดที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

Quarantine (กักตัว)

 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการจองและชำระเงินค่าโรงแรม AQ โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่า airport transfer
 • ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

ขั้นตอนที่ 4: รับทราบและยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ในขั้นตอนนี้คุณต้องคลิกรับทราบและยอมรับว่าคุณเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาลไทยแล้ว โดยการกด "ยืนยัน"

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

1. เข้ารับการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

2. ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

3. ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ ณ ช่องทางการเข้าประเทศ โดยจะเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางการกำหนด

4. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นการกักตัว (No Quarantine)

 • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับวัคซีน ที่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass โดยแนบเอกสารผลหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งก่อนและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

5. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเข้ารับการกักตัว (Quarantine)

 • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับวัคซีน ที่ไม่ได้แนบเอกสารผลหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass
 • เข้ารับการกักกันเป็นเวลา 5 วัน หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
 • เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 4 - 5 ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด

6. กรณีผู้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass จะต้องรับผิดตามกฏหมาย และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด

7. ผู้เดินทางจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติตาม Thailand Pass QR Code เท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนมาตรการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว

8. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การอนุมัติ Thailand Pass QR Code จะเป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

Thailand Pass Registration

ขั้นตอนที่ 5: รายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทย

Thailand Pass Registration

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

 • วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจ
  • การศึกษา
  • สุขภาพ
  • กลับภูมิลำเนา
  • อื่นๆ
 • ประเทศต้นทาง
 • สนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย
 • หมายเลขเที่ยวบิน (เดินทางถึงประเทศไทย) 
 • วันที่เดินทางถึงประเทศไทย
 • วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย (โดยประมาณ)

ขั้นตอนที่ 6: ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Thailand Pass

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

Thailand Pass Registration

ข้อมูลที่กรอก:

 • ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • อีเมล (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ hotmail / outlook ในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจเกิดข้อขัดข้องในการรับอีเมล์ตอบกลับจาก Thailand Pass)
 • อาชีพ 
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง
  • ประเภทหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • แนบรูปภาพหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ซึ่งรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทางควรมีความชัดเจน ไม่เบลอ ไม่มีตัวอักษรและเงาทับหนังสือเดินทาง

Thailand Pass Registration

ข้อมูลเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ปกครอง คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเด็กที่อยู่ในอุปการะที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีที่เป็นผู้ร่วมเดินทาง เช่น ชื่อ, สัญชาติ, วันเกิด, หมายเลขบัตรประชาชน (ถ้ามี) และข้อมูลหนังสือเดินทาง

2. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือผล RT-PCR

ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

ผู้เดินทางเข้ามาในไทยโดยไม่ต้องกักตัวจะต้องฉีดวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

คุณต้องอัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ 1 เข็มกรณีฉีด Janssen) ให้ครบถ้วน โดยควรมีรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน

Thailand Pass Registration

ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มี QR code

หากใบรับรองการฉีดวัคซีนของคุณมี QR code คุณสามารถแนบ QR Code จะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลวัคซีนได้สะดวกและได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น โดยรูป QR Code ควร Capture หรือ Crop เฉพาะ QR Code ไม่เบลอ ไม่มีตัวอักษรและเงาทับ QR Code)

Thailand Pass Registration

ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

คนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ต้องอัพโหลดผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว

หากคุณเคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ระบุวันที่เริ่มรับการรักษา, เอกสารใบรับรองแพทย์ และข้อมูลวัคซีน เข็ม 1

3. ข้อมูลการติดต่อและที่พัก

ผู้เดินทางที่ได้รับยกเว้นการกักตัวและมีกำหนดเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรมบนระบบ Thailand Pass อย่างไรก็ตาม คุณต้องระบุที่อยู่ในประเทศไทย

Thailand Pass Registration

ข้อมูลที่พักที่ต้องกรอก:

ที่พักในประเทศไทย: สำหรับการเข้าพักที่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณเอง

 • จังหวัด
 • ที่อยู่

Agoda: สำหรับการเข้าพักที่โรงแรม

 • จังหวัด
 • รหัสการจอง
 • ระยะเวลาเข้าพัก (วันที่เช็คอิน)

คุณสามารถจองโรงแรมในประเทศไทยได้ที่นี่ ⬇️

Thailand Pass Registration

ข้อมูลการติดต่อในประเทศต้นทาง

 • ที่อยู่ในต่างประเทศ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

 • ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
 • โทรศัพท์มือถือ

4. ประวัติการเดินทางและเอกสารเพิ่มเติม

Thailand Pass Registration

ประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือเคยเดินทางไปในช่วง 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

 • ประเทศ (ระบุชื่อประเทศ)

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

คุณสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องการใช้เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม /ชื่อตัว /ชื่อสกุล, ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 3 ไฟล์

ขั้นตอนที่ 7 : ตรวจสอบข้อมูลของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้อง หากข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ให้คลิกกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเพื่อทำการแก้ไขก่อนดำเนินการต่อ หากทุกอย่างเรียบร้อยดี คุณเพียงแค่ต้องคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล (Submit)

Thailand Pass Registration

ประกันสุขภาพ

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับเดินทางเข้าประเทศในวงเงินคุ้มครอง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ประกันโควิด สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับการอนุมัติ?

หลังจากกรอกรายละเอียดของคุณและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นแล้ว คุณต้องรอการอนุมัติกรมควบคุมโรค (DDC) โดยตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2565 การพิจารณา Thailand Pass จะใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (2 วัน) ผู้ลงทะเบียนที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจาก 30 ประเทศ / พื้นที่ที่ไทยมีข้อมูล PKI QR Code อาจได้รับการพิจารณาการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ 

เมื่อได้รับการอนุมัติ Thailand Pass แล้ว คุณจะได้รับ QR Code ซึ่งจะต้องแสดง QR Code นี้แก่สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเดินทางซึ่งเอกสารทั้งหมดควรพิมพ์ออกมาสำหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั้งแต่การเช็คอินที่สนามบินต้นทาง การแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศต่างๆ จนถึงการผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือทสนามบินอื่นๆในประเทศไทย
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัว (เฉพาะผู้ที่ต้องกักตัว 5 วัน)

 


ไทม์ไลน์/ข่าวการลงทะเบียน Thailand Pass

อัพเดท 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • (ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • (ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

กรณี (2) เข้ารับการกักกัน

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา