วิธีอ่านสติกเกอร์วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa บนพาสปอร์ต

เมื่อคุณได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จากสถานทูตแล้ว สิ่งสำคัญคือคุณควรทำความเข้าใจรายละเอียดสติกเกอร์วีซ่าเชงเก้น ก่อนที่คุณจะเริ่มการเดินทางที่ในยุโรป เนื่องจากการอยู่เกินกำหนดมีผลร้ายแรงและส่งผลเสียต่อประวัติการเดินทางของคุณ

สติกเกอร์วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ที่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต จะติดในรูปแบบของสติกเกอร์บนหนังสือเดินทาง (นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ผู้สมัครวีซ่าจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าในหนังสือเดินทาง)

สติ๊กเกอร์วีซ่าเชงเก้นเป็นเอกสารอนุญาตให้คุณเข้าเขตเชงเก้น โดยสติกเกอร์วีซ่านี้ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก เช่น รายละเอียดส่วนตัว, ประเทศที่คุณได้รับอนุญาตให้พำนัก, ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศเชงเก้น และจำนวนครั้งที่คุณสามารถข้ามพรมแดนได้ เป็นต้น 

ข้อมูลบนสติกเกอร์วีซ่าเชงเก้น

หมายเลขวีซ่า

หมายเลขวีซ่า หรือที่เรียกว่าหมายเลขอ้างอิงวีซ่าเป็นหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่กำหนดให้กับวีซ่าเชงเก้นแต่ละวีซ่า โดยจะพิมพ์อยู่ที่ด้านบนขวาของสติกเกอร์วีซ่า 

VALID FOR: ใช้ได้สำหรับ

คำว่า “VALID FOR” หมายถึง ประเทศที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าด้วยวีซ่าเชงเก้นซึ่งวีซ่าส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจได้รับอนุญาตให้เข้าบางประเทศเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม: รายชื่อประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 

หากวีซ่าเชงเก้นของคุณมีคำว่า SCHENGEN STATES หมายความว่าวีซ่านั้นสามารถใช้พำนักประเทศในเขตเชงเก้นได้ทุกประเทศ

ถ้าหากมีตัวอักษรระบุรหัสประเทศของเชงเก้น ได้แก่ A, B, CH, CZE, D, DK, E, EST, F, FIN, GR, H, I, IS, LI, L, LT, LVA, M, N, NL, P, PL, S, SK,  และ SVN ที่ หมายความว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าเฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่ระบุไว้ในวีซ่าเท่านั้น เช่น หากวีซ่าระบุว่า “EST” คุณได้รับอนุญาตในพำนักในเอสโตเนียเท่านั้น โดยคุณไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นในเขตเชงเก้น หรือ หากวีซ่าเชงเก้นของคุณระบุรหัสบางประเทศ เช่น “F, E, B” คุณได้รับอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะฝรั่งเศส เสปน เบลเยี่ยม

ในกรณีที่วีซ่าเชงเก้นของคุณมีคำว่า SCHENGEN STATES – (รหัสประเทศเชงเก้น) หมายความว่าวีซ่าของคุณใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นยกเว้นประเทศที่ระบุหลังเครื่องหมายลบ ตัวอย่างเช่น หากวีซ่าของคุณระบุว่า “Schengen States – D” หมายความว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดยกเว้นประเทศเยอรมนี

รหัสประเทศเชงเก้นทั้งหมด มีดังนี้  

A – ออสเตรีย

B – เบลเยี่ยม

CH – สวิตเซอร์แลนด์

CZE – สาธารณรัฐเช็ก

D – เยอรมนี

DK – เดนมาร์ก

E – สเปน

EST – เอสโตเนีย

F – ฝรั่งเศส

FIN – ฟินแลนด์

GR – กรีซ

H – ฮังการี

I – อิตาลี

IS – ไอซ์แลนด์

L – ลักเซมเบิร์ก

LT – ลิทัวเนีย

LVA – ลัตเวีย

M – มอลตา

N – นอร์เวย์

NL – เนเธอร์แลนด์

P – โปรตุเกส

PL – โปแลนด์

S – สวีเดน

SK – สโลวาเกีย

SVN – สโลวีเนีย

FROM: จาก

คำว่า “FROM” หมายถึง วันแรกที่คุณได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่พื้นที่เชงเก้น ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าเขตเชงเก้นก่อนวันที่กำหนด

UNTIL: จนถึง

คำว่า “UNTIL” หมายถึง วันสุดท้ายที่คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่เชงเก้น ซึ่งห้ามอยู่เกินวันที่กำหนด เมื่อคำนวณจำนวนวันที่คุณสามารถอยู่ในเขตเชงเก้น อย่าลืมนับวันที่คุณมาถึงและวันที่คุณเดินทางออก

TYPE OF VISA: ประเภทของวีซ่า

คำว่า “TYPE OF VISA” หมายถึงประเภทวีซ่าเชงเก้นที่คุณได้รับ โดยกลุ่มประเทศเชงเก้นส่วนใหญ่ออกวีซ่าเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • วีซ่าเชงเก้นประเภท A คือวีซ่าสนามบินหรือวีซ่าเปลี่ยนเครื่องสำหรับผู้เดินทางที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินเชงเก้น วีซ่าประเภทนี้ไม่อนุญาตให้คุณออกจากเขตสนามบินนานาชาติ
  • วีซ่าเชงเก้นประเภท C หรือวีซ่าพำนักระยะสั้น (หรือที่เรียกว่า Schengen Visa) ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักอยู่ในพื้นที่เชงเก้นเกิน 3 เดือน
  • วีซ่าเชงเก้นปประเภท D หรือวีซ่าระยะยาว (หรือที่เรียกว่า National Visa) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักได้นานกว่า 3 เดือน

NUMBER OF ENTRIES: จำนวนครั้งที่เดินทางเข้าออก

คำว่า “NUMBER OF ENTRIES” หมายถึง จำนวนครั้งที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่เชงเก้น

  • MULT – ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่เชงเก้นได้หลายครั้ง (multiple entrie) โดยใช้วีซ่าเดิม จึงมีอิสระที่จะเข้าและออกจากเขตเชงเก้นกี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการ ตราบใดที่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดและไม่ละเมิดกฎ 90/180
  • 1 – ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เข้าเขตเชงเก้นเพียงครั้งเดียว (single entry) ซึ่งหากเดินทางออกจากเขตเชงเก้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาใหม่ด้วยวีซ่าเดิม
  • 2 – ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เข้าเขตเชงเก้นสองครั้ง (double entry) โดยใช้วีซ่าตัวเดียวกัน

ไม่ว่าคุณจะมีวีซ่าเชงเก้นแบบเข้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าเขตเชงเก้นได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม: กฎ 90/180 วันของวีซ่าเชงเก้น

DURATION OF STAY: ระยะเวลาการเข้าพัก

คำว่า “DURATION OF STAY …DAYS” หมายถึง จำนวนวันที่คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในเขตเชงเก้น ซึ่งคุณสามารถพำนักในประเทศเชงเก้นภายในระยะเวลาของวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น

สำหรับวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาพำนักสูงสุดจะไม่เกิน 90 วัน

ISSUED IN: ออกโดย

คำว่า “ISSUED IN” หมายถึง เมือง/ที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ออกวีซ่า

ON: วันที่ออกวีซ่าของคุณ

คำว่า “ON” หมายถึง วันที่ออกวีซ่า

NUMBER OF PASSPORT: หมายเลขหนังสือเดินทาง

คำว่า “NUMBER OF PASSPORT” หมายถึง หมายเลขหนังสือเดินทางของคุณ

SURNAME, NAME: ชื่อและนามสกุล

คำว่า “SURNAME, NAME” หมายถึง ชื่อและนามสกุลตามที่ระบุในหนังสือเดินทางของคุณ

REMARKS: หมายเหตุ

คำว่า “REMARKS” เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติมใดๆตามดุลยพินิจของสถานทูต เช่น ระบุจุดประสงค์ในการเดินทางไปเชงเก้นของผู้ถือวีซ่า, ระบุว่าผู้ถือวีซ่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือระบุว่าออกวีซ่าโดยประเทศอื่นที่เป็นตัวแทนในกรณีที่ไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศปลายทาง เป็นต้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen) ประเทศต่างๆ

วีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน

วีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้นประเทศลักเซมเบิร์ก


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา