ThaionTours.com

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกนของเยอรมันด้วยตัวเองที่ยื่นผ่าน VFS GLOBAL  ในรอบนี้เราได้วีซ่าเชงเก้น Multiple มา 2 ปีเต็มๆ! เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป


UPDATE! รีวิวขอวีซ่าเยอรมันล่าสุดปี 2023 คลิกอ่านที่ลิ้งค์ด้านล่างกันได้นะคะ ⬇️

[รีวิว] ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน เพื่อการท่องเที่ยว อัพเดทล่าสุด ปี 2023!


ในปัจจุบัน เขตเช้งเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 27 ประเทศ ได้แก่ 23 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน โครเอเชีย และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นั่นหมายความว่าการได้รับวีซ่าเชงเก้นเยอรมันจะทำให้เราท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นได้ด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้งเยอรมัน ดังนี้

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน การที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมันนั้น ประเทศเยอรมันจะต้องเป็นประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด เช่น แพลนเที่ยวเยอรมัน 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เชก 2 วัน 
 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน สามารถขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมันได้ก็ต่อเมื่อเยอรมันเป็นประเทศแรกที่เดินทางเข้า เช่น บินไปยังเยอรมันและเที่ยวเยอรมัน 4 วัน ต่อจากนั้นเที่ยวออสเตรีย 4 วันและเชก 4 วัน

VFS GLOBAL

ในตอนนี้ สถานทูตเยอรมันได้มอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแทนแล้ว สำหรับใครก็ตามที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่เกิน 90 วันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทาง VFS GLOBAL ได้เลย สำหรับใครที่อยู่นานกว่า 90 วันต้องติดต่อสถานทูตเยอรมันโดยตรง

VFS GLOBAL จะทำการรับคำร้องขอวีซ่าทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงจัดส่งหนังสือเดินทางหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

*เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)ให้เช็คข้อมูลอัพเดทจากเวปของสถานทูตอีกครั้งนะคะ*

เอกสารที่เราเตรียมเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเยอรมัน มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

 • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
 • ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับ 1 ชุด เราถ่ายวีซ่าทั้งหมดที่เคยได้ไม่ใช่เฉพาะวีซ่าเชงเก้น เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปหมดทุกครั้งนะ

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงเอกสารฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ 

กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ e-application VIDEX ที่ https://videx.diplo.de

สำหรับใครที่ยังงงๆกับการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ค่ะ ⬇️

เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้ Print ให้ลงวันที่และลงนามและนำมาใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอวีซ่า 1 ฉบับ

กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ยาว์ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง (ชื่อเมือง ถนน อื่นๆ) ในประเทศเยอรมันนี ต้องกรอกเป็นภาษาเยอรมัน

* อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

5. ฟอร์มข้อมูลต่างๆ

ฟอร์มข้อมูลต่างๆอีก ทั้งหมด 3 แบบฟอร์ม ให้ Print และลงนาม ได้แก่

6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 ซม.x 4.5 ซม.

ที่ศูนย์ VFS GLOBAL มีบริการถ่ายรูปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเปิดหลัง 8.30 น. ถ้าใครนัดยื่นวีซ่าตอนเช้ามากๆก็ควรเตรียมมาเอง แต่แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาให้พร้อมที่สุดก่อนวันยื่นดีกว่าค่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

7. หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัคร (ตรงตามหนังสือเดินทาง)

โดยปกติสามารถแจ้งทางบริษัททัวร์หรือ Agent ให้ช่วยออกเอกสารใบจองเที่ยวบินสำหรับทำวีซ่าให้ก่อนได้ค่ะ บางบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 200 บาท สำหรับใครที่ชำนาญแล้วสามารถจองสายการบินโดนตรง บางสายการบินจะให้เลือกแบบชำระเงินที่ธนาคาร พอจองเสร็จ ระบบจะส่งใบยืนยันการจอง เราก็พริ้นใบจองออกมาและนำไปยื่นขอวีซ่า ถ้าเราไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ใบจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เราค่อยจองใหม่หลังได้วีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยวแล้วค่ะ ไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว

อีกอย่างที่เราอยากแนะนำ คือ ควรขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยบวกวันเพิ่มไปสัก 2-3 วันเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น สายการบินดีเลย์หรือเที่ยวบินยกเลิก เพราะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเช้งเก้นมาก่อน ก็มักจะได้จำนวนวันที่ขอแบบเป๊ะๆ

8. แผนการเดินทางโดยละเอียด (Itinerary)

ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มเชงเก้นหลายประเทศ จะต้องแสดงแผนการเดินทาง โดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส หรือตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก

เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาการเดินทาง (ทุกวัน) ต้องระบุชื่อทุกคนที่เดินทางให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

หลักๆ เราจองโรงแรมในยุโรปผ่าน Booking.com แต่สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้เช่นกัน โดยให้เลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจะได้ไม่เสียเงินไปฟรีๆ สำหรับใครที่จองผ่าน Booking.com เมื่อจองเสร็จให้เข้าไป manage booking ไปที่ edit guest/room detail เพิ่มชื่อสมาชิกที่เดินทางไปด้วยได้เลย

ค้นหาโรงแรมที่พักในเยอรมันสำหรับขอวีซ่า ที่นี่ ⬇️

ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยว ต้องมีจดหมายจากบริษัทท่องเที่ยว มีรายละเอียดการเดินทาง (กำหนดการเดินทาง โปรแกรม หลักฐานยืนยันการจองที่พัก) รวมถึงรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่จะเดินทางไปกับ Group และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน

10. หลักฐานการทำงาน

- สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน  จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯโดยมีหัวจดหมาย ลายเซ็นนายจ้างและตราประทับของบริษัท ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทอย่างชัดเจน (จดหมายควรเป็นภาษาอังกฤษ)

- สำหรับนักเรียนนักศึกษา : หนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยแสดงตัวจริงและสำเนา

- สำหรับข้าราชการ: หนังสือรับรองการท่างานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ

- สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อระบุ

- กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกียวกับหน้าทีการงานเป็นภาษาอังกฤษ

11. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (Travel Insurance)

หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนักวงเงินความคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย

ตรวจสอบราคาและซื้อประกันการเดินทางในต่างประเทศ ออนไลน์ได้ที่นี่ ⬇️

12. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

สมุดบัญชีเงินฝากและใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงที่มีตราประทับและลายเซ็นของธนาคาร หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริง ให้ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ (Sponsor) ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเกี่ยวข้องทางสายเลือด คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ เช่น ใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส 

13. หลักฐานที่แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ในประเทศไทย (ถ้ามี)

เช่น หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นเจ้าของ) โฉนด สัญญาเช่า สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

 • สูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ไม่ได้สมรสจดทะเบียนจะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย
 • กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตัวเองในวันยื่นให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว โดยใช้ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย

หมายเหตุ *การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร*

การจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็ต้องจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยว ตามนี้ได้เลย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • ใบจองเที่ยวบิน
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

หมายเหตุ: ในบางกรณีทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

ขั้นที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยวได้ ที่นี่  โดยสามารถเลือกวันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:15 น. เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย

 • ถ้าหากเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะต้องนัดหมายรายบุคล เช่น หากเดินทางเป็นครอบครัว4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน จะต้องทำการนัดหมาย 4 ครั้ง
 • หากไม่ได้ไปยื่นเอกสารในวันที่กำหนดหรือไปไม่ทัน ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกเวลาใหม่หรือยกเลิก โดยจะต้องรอจองคิวใหม่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว

ขั้นที่ 3: ยื่นเอกสาร

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่ VFS GLOBAL อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย

แนะนำว่าควรมาก่อนเวลานัดหมาย เพราะ ทางเจ้าหน้าที่จะให้เข้าไปยังศูนย์ VFS GLOBAL ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 5-10 นาที เพื่อรับบัตรคิวก่อนเข้าไปยื่นคำร้องขอวีซ่า หากมาสายอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

เวลารับยื่นเอกสารขอวีซ่า : 08:00 – 17:15 (จันทร์ –ศุกร์)

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ VFS Global โดยตรง

Call center: +66 2 118 7017

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VFS Global

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ 3,125 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็ก (อายุระหว่าง 6 – 12 ปี) 1,575 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ (0 – 5 ปี) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • คู่สมรสหรือคู่รักในสหภาพพลเรือนและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองเยอรมันโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส / สูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • ผู้ปกครองของผู้เยาว์ชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ . หลักฐานโดยสูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ EU / EER (โดยทั่วไปหากพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มประเทศ EU / EER หรือเยี่ยมเยียน)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่สถานกงสุลได้รับใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเกิดปีที่ 6 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในวันเกิด
 • นักเรียนโรงเรียน นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา
 • นักวิจัย
 • ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / ผู้เข้าร่วม < 25 ปีสำหรับงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ผู้แสดงสินค้าที่มีงานแสดงสินค้าพร้อมตั๋วเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ชื่อเต็มตามหนังสือเดินทาง)
 • นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน PASCH
 • บุคคลที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันสาธารณะของเยอรมัน / สหภาพยุโรปเมื่อค่าใช้จ่ายในการ-เดินทางและที่พักได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนสาธารณะของเยอรมัน / EU / UN

2. ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS GLOBAL 745 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการบริการเสริม

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,100 บาท
 • จัดเตรียมเอกสาร 955 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ 820 บาท
 • EMS 210 บาท
 • SMS 60 บาท
 • จุดบริการอินเทอร์เน็ต 65 บาท/ 30 นาที
 • รูปถ่าย 4 ใบ 185 บาท
 • ถ่ายเอกสาร 15 บาท/หน้า
 • ปริ๊นท์เอกสาร 25 บาท/หน้า
  *ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันตาม Service ต่างๆนะคะ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เราจ่ายไปทั้งหมด 3,930 บาท ดังนี้

 • ค่าวีซ่า 3,125 บาท
 • ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS 745 บาท
 • ค่า SMS 60 บาท
 • เราไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเองก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีแล้วติดตามสถานะคำร้องได้ที่นี่ : ตรวจสอบสถานะคำร้อง โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและนามสกุล

ในรูปเป็นตัวอย่างของเราเองที่เข้าไปเช็คสถานะหลังจากที่เอกสารถูกส่งไปที่สถานทูตและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสถานทูต

VFS Global

ระยะเวลาดำเนินการอนุมัติวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยวของเยอรมันโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง

เราเคยขอวีซ่าผ่านสถานทูตเยอรมันมาหลายๆครั้ง ประทับใจเสมอ เพราะทุกครั้งเราได้เล่มเร็วมาก ไม่เกิน 5 วันทำการ เคยได้รับเล่มคืนเร็วสุด 2 วันทำการ คือไปสัมภาษณ์วันพุธเช้า วันศุกร์ตอนบ่ายเราได้ Passport ที่ส่งมาทาง EMS เรียบร้อยแล้ว

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่า VFS จะ Process นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็วมากกกเหมือนเดิม สำหรับ Case เราก็ตามนี้เลย

วันพุธ 8.00 น.: เราไปยื่นเอกสาร

วันพุธ 9.30 น. : มี SMS แจ้งว่า The application has been forwarded to the German Embassy.

วันพฤหัส 7.00 น. : The visa application is under process at German Embassy.

วันศุกร์ 9.00 น. : The application is now ready for pick up at VFS or wait for courier.

ขั้นที่ 6: รับเล่มคืน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน VFS Global

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน

กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 •  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 210 บาท หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทาง VFS Global ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 


โรงแรมที่พักในเยอรมัน

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในเยอรมันสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️


 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา