ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศต่างๆด้วยตัวเอง (อัพเดทล่าสุด!)

Thaiontours แนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่าด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การเตรียมเอกสารตามข้อกำหนดของวีซ่า การกรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ การสมัคร การจองคิว การตอบคำถามกับสถานทูต รวมถึงการเดินทางไปยังสถานทูตสำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง

เอกสารในการขอวีซ่าเพื่อไปต่างประเทศ

รายการเอกสารประกอบสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้เอกสารของแต่ละคนจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

2. ใบสมัคร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

3. รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน

4.  หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

  • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ (ในกรณีที่เป็นพนักงาน)
  • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่)
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า, , ใบทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) 

5. หนังสือจากผู้เชิญในต่างประเทศ หรือ จดหมายเชิญ/ หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

7. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

8. รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) 

9. ประกันการเดินทาง

10.  Bank Statement พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน 

11. หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) ออกโดยธนาคาร

12.  Sponsor Letter (ในกรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้) 

13. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล, ใบหย่า, สูติบัตร, บัตรข้าราชการ, โฉนดที่ดิน ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า

ค้นหาบทความที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับคนไทย ที่อ่านแล้วสามารถยื่นขอได้ด้วยตัวเอง

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL!

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันแบบใหม่ที่ต้องยื่นเอกสารผ่าน VFS ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีหรือไปเที่ยวเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป ขอย้ำว่าถ้าหากใครมีคนรู้จักต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

[ตัวอย่าง] จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

หนังสือรับรองการทำงานเป็นเอกสารหนึ่งที่สำคัญเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตกรณีที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานบริษัท เพราะเป็นเอกสารที่รับรองว่าเราเป็นพนักงานและยังคงทำงานอยู่ที่บริษัท และคาดว่าจะกลับมาหลังจากเดินทางไปต่างประเทศ

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเชงเก้นของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกนของเยอรมันด้วยตัวเองที่ยื่นผ่าน VFS GLOBAL  ในรอบนี้เราได้วีซ่าเชงเก้น Multiple มา 2 ปีเต็มๆ! เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับเชิญครอบครัวไปเที่ยว

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า  (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้ในบทความนี้

[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า ไปเยี่ยมแฟน/ คู่รักต่างประเทศ

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า  (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมแฟนหรือคู่สมรสได้ในบทความนี้

แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปยุโรป สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไปเยอรมันและต้องการยื่นขอวีซ่าเยอรมันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Videx ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครอย่างเป็นทางการก่อนนำไปยื่นขอวีซ่า

[รีวิว] ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน เพื่อการท่องเที่ยว อัพเดทล่าสุด ปี 2023!

รีวิวการขอวีซ่าเยอรมัน วีซ่าเชงเกนเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยตัวเองในปี 2023 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป สำหรับในปีนี้เราได้วีซ่าเชงเก้น Multiple มา 2 ปีมาอีกครั้ง 

วิธีจองคิววีซ่าเยอรมัน แนะนำขั้นตอนและวิธีจองคิวออนไลน์เพื่อยื่นวีซ่าเยอรมัน

ผู้สมัครที่ต้องการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเพื่อเดินทางไปยังประเทศเยอรมันจำป็นต้องจองคิวออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่า ค้นหาข้อมูลและวิธีการนัดหมายจองคิวและลงทะเบียนเพื่อยื่นขอวีซ่าเยอรมันกับ VFS Global  ได้ในบทความนี้ 

[ตัวอย่าง] จดหมายรับรองการทำงานเพื่อขอวีซ่า สำหรับประชุมต่างประเทศ

หนังสือรับรองการทำงานสำหรับประชุมต่างประเทศเป็นเอกสารหนึ่งที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตกรณีที่บริษัทต้องการให้ลูกจ้างเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยนายจ้างหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า ไปเยี่ยมเพื่อน

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมเพื่อนได้ในบทความนี้

8 ประเทศในสหภาพยุโรปเปิดพรมแดนให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเข้าประเทศได้แล้ว

ในตอนนี้ประเทศในสหภาพยุโรป ในเขตเชงเก้น 8 ประเทศได้เปิดพรมแดนสำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่รับรองอย่างถูกต้องเข้าสู่สหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งคู่รักเหล่านี้อยู่ห่างกันมาหลายเดือนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ปูทางให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานเข้ามาได้ มาดูกันว่ามีประเทศอะไรและแต่ละประเทศมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับครอบครัวไปร่วมงานรับปริญญาต่างประเทศ

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเพื่อไปร่วมงานรับปริญญา เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับเพื่อไปร่วมงานรับปริญญาได้ในบทความนี้

[ข่าวดี] พาสปอร์ตรุ่นใหม่ อายุการใช้งาน 10 ปี!!!! เริ่มใช้กลางปี 2563

กรมการกงสุลเผย จะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ "พาสปอร์ตรุ่นใหม่“ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานเปิดใหม่ 2 แห่ง ที่ นครศรีธรรมราช กับปทุมวัน (MBK Center) สายเดินทางต้องรีบหาเวลาว่างไปทำแล้วนะ

วีซ่าธุรกิจเยอรมัน เพื่อการติดต่อธุรกิจในเยอรมัน (วีซ่าเชงเก้น)

ข้อมูลการขอวีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจในประเทศเยอรมนี (วีซ่าเชงเก้น) ยื่นเอกสารผ่าน VFS ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปทำงานติดต่อธุรกิจ การเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมในประเทศเยอรมนี ในนามของบริษัทจากประเทศไทย 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา