ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัคควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่พวกเขาจะยื่นขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ

เอกสารนี้เขียนโดยผู้เชิญของผู้สมัครและส่งไปยังผู้ยื่นคำขอหรือต่อเจ้าหน้าที่กงสุลยืนยันว่าพวกเขาจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ

สิ่งสำคัญของจดหมายเชิญ คือ รายละเอียดที่ควรจะระบุลงไป ดังนี้
ข้อมูลผู้เชิญ
ชื่อนามสกุล
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
อาชีพ
ประเภทของบ้านที่จะให้ผู้ถูกเชิญมาพัก (เจ้าของ / บ้านเช่า / แฟลต / ห้อง)
สถานะของผู้เชิญในต่างประเทศนั้น ( เช่น หากผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองหรือสถานะทางกฎหมายอื่นๆ )
ลายเซ็น

ข้อมูลผู้ถูกเชิญ
ชื่อนามสกุลตามที่ปรากฎบนหนังสือเดินทาง
วันเกิด
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (เช่น เยี่ยมเยือน, ท่องเที่ยว, ร่วมงานวันรับปริญญา, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงวันเกิด)
วันที่เดินทางเข้าประเทศและวันที่ออกจากประเทศ

 

ตัวอย่าง#1 จดหมายเชิญ (กรณีที่เป็นครอบครัว) 

ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

วันที่


Subject: Letter of Invitation for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____: Passport No: ____(เลขที่หนังสือเดินทาง)____

Dear Sir/Madam

I am writing this letter to support the visitor visa application for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ .She/he is fully resident in Thailand, and is my _______(ระบุความสัมพันธ์ เช่น mother, father, son, daughter) ____ . She/he lives at _______(ที่อยู่ของผู้ถูกเชิญ)___________________ and their home phone number is _______(เบอร์โทรศัพท์)___________________.

I am a legal permanent resident of the _______(ชื่อประเทศที่อยู่)___________________, and I live at _______(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ , and I work as _______(อาชีพ)___________________ – with an income of _______(รายได้)____ per month.

I would like _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ to come and visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____ to _______(วันเดินทางกลับ)____ because of _______(ระบุจุดประสงค์ของการเดินทาง)_______

My request is that she/he would be granted with a visa for this whole period, in which time I would be fully responsible and cater to her/his well being. She/he will also be resident at my home, and following the expiration of her/his visa, I will see that _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ return to her/his home country.

Please do not hesitate to contact me should you have any questions.

Sincerely

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ
อีเมลล์
เบอร์ติดต่อของผู้เชิญ

 

ตัวอย่าง#2 จดหมายเชิญ (กรณีเชิญครอบครัวร่วมงานรับปริญญา) 

ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

วันที่

To Whom It May Concern:
Re: Application for visitor visa
______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______
______(เลขที่หนังสือเดินทาง)_______
______(วันเกิดของผู้ถูกเชิญ)_______

I am currently studying ______(คอร์สที่เรียน)_______ at ______(ชื่อมหาวิทยาลัย)_______ – please find enclosed a student status letter in confirmation of this. Also enclosed are photocopies of my passport details page and my current student visa.

I am writing to confirm that I wish to invite ______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ who is my ______(ระบุความสัมพันธ์)_______ to visit me in
Germany for ______(ระบุระยะเวลา)_______ days in order to attend my graduation ceremony which will take place on _______(วันเดือนปีที่รับปริญญา)____ at _______(เวลาที่รับปริญญา)____. . He/she would like to
come and visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____to _______(วันที่เดินทางกลับ)____

 

______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ will be staying at _______(ที่อยู่ของผู้เชิญ)_________________ __________ __________ and may visit a few other cities before returning home.

It would be greatly appreciated if you could grant him/her a visa so that he/she may join me to celebrate my graduation.

Please do not hesitate to contact me should you have any questions.

Yours faithfully
(ลายเซ็น)
(ชื่อนามสกุลผู้เชิญ)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)

ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) 

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)