ThaionTours.com

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันแบบใหม่ที่ต้องยื่นเอกสารผ่าน VFS ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีหรือไปเที่ยวเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป ขอย้ำว่าถ้าหากใครมีคนรู้จักต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว


สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมัน อ่านได้ที่นี่เลยค่ะ  ⬇️

 [รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมัน!


VFS GLOBAL

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่สิงหาคมปี 2019 สถานทูตเยอรมันได้มอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแทนแล้ว สำหรับใครก็ตามที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่เกิน 90 วันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทาง VFS GLOBAL ได้เลย สำหรับใครที่อยู่นานกว่า 90 วันต้องติดต่อสถานทูตเยอรมันโดยตรง

VFS GLOBAL จะทำการรับคำร้องขอวีซ่าทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงจัดส่งหนังสือเดินทางหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน

VFS Global

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

*เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เช็คข้อมูลอัพเดทจากเวปของสถานทูตอีกครั้งนะคะ*

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนที่เราเตรียม มีดังนี้

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

 • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
 • ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

2.หนังสือเดินทางเล่มเก่า

หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับ 1 ชุด เราถ่ายวีซ่าทั้งหมดที่เคยได้ไม่ใช่เฉพาะวีซ่าเชงเก้น เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปหมดทุกครั้งนะ

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

4.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ 

กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ e-application VIDEX ที่ https://videx.diplo.de และพริ้นออกมาลงนาม

* อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับใครที่ยังงงๆกับการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นลองเข้าไปดูที่เราเขียนไว้ที่นี่ได้ค่ะ ⬇️

5. ฟอร์มข้อมูลต่างๆให้ปริ้นและลงนาม

6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 ซม.x 4.5 ซม.

ที่ศูนย์ VFS GLOBAL มีบริการถ่ายรูปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ที่เค้าเตอร์ถ่ายรูปจะมาหลัง 8.30 น. ถ้าใครนัดยื่นวีซ่าตอนเช้ามากๆก็ควรเตรียมมาเอง แต่แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาให้พร้อมที่สุดก่อนวันยื่นดีกว่าค่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

7. หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือจดหมายเชิญทั่วไป

หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ: คำแนะนำในการทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย

จดหมายเชิญที่ระบุชื่อของเจ้าบ้านและเวลาของการเข้าพัก พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของบ้าน 1 ชุด

เราเคยมีปัญหากับหนังสือเชิญเพราะสะเพร่าเอง ไม่ได้เอาฉบับจริงมา วันนั้นทางสถานทูตไม่รับคำร้องขอยื่นวีซ่า เราต้องกลับเพื่อรอเอกสารตัวจริงที่ส่งมาจากต่างประเทศและต้องนัดคิวสัมภาษณ์ใหม่อีกรอบ แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ทุกครั้งก็ยื่นหนังสือเชิญฉบับจริงพร้อมสำเนา เจ้าหน้าที่จะคืนฉบับจริงมาให้

8. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

 • ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ/จดทะเบียน ให้ยื่นเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา
 • ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ(แฟน) ให้ยื่นหลักฐานการติดต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ รูปถ่าย 

9. หลักฐานการทำงาน

สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน

สำหรับนักเรียนนักศึกษา : หนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยแสดงตัวจริงและสำเนา

สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อระบุ

10. หลักฐานการประกันการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น

ดูเพิ่มเติม: รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต

ตรวจสอบราคาและซื้อประกันการเดินทางในต่างประเทศ ออนไลน์ได้ที่นี่ ⬇️

11. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร ฉบับจริงที่มีตราประทับและลายเซ็นของธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor) ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์

12. หลักฐานที่แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ในประเทศไทย(ถ้ามี)

เช่น หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นเจ้าของ) โฉนด สัญญาเช่า สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

 • สูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ไม่ได้สมรสจดทะเบียนจะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย
 • กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตัวเองในวันยื่นให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย

การจัดเรียงเอกสาร

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็ต้องจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเยี่ยมเยียน ตามนี้ได้เลย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
 • หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบินหรือใบจองเที่ยวบินและแผนการเดินทาง
 • ในบางกรณี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

VFS Global

ขั้นที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) เพื่อยื่นวีซ่า

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ที่นี่

VFS Global

โดยสามารถเลือกวันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.15 น. เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย

 •  ถ้าหากเดินทางเป็นครอบครัวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะต้องนัดหมายรายบุคล เช่น หากเดินทางเป็นครอบครัว4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน จะต้องทำการนัดหมาย 4 ครั้ง
 • หากไม่ได้ไปยื่นเอกสารในวันที่กำหนดหรือไปไม่ทัน ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกเวลาใหม่หรือยกเลิก โดยจะต้องรอจองคิวใหม่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว

ขั้นที่ 3: ยื่นเอกสาร

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่ VFS GLOBAL อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย

VFS Global

เวลารับยื่นเอกสารขอวีซ่า : 08.00 – 17.15 (จันทร์ –ศุกร์)

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08.00 – 17.15 (จันทร์–ศุกร์)

ติดต่อ

Call center: +66 2 118 7017

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ 3,125 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็ก (อายุระหว่าง 6 – 12 ปี) 1,575 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ (0 – 5 ปี) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • คู่สมรสหรือคู่รักในสหภาพพลเรือนและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองเยอรมันโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส / สูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • ผู้ปกครองของผู้เยาว์ชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ . หลักฐานโดยสูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ EU / EER (โดยทั่วไปหากพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มประเทศ EU / EER หรือเยี่ยมเยียน)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่สถานกงสุลได้รับใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเกิดปีที่ 6 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในวันเกิด
 • นักเรียนโรงเรียน นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา
 • นักวิจัย
 • ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / ผู้เข้าร่วม < 25 ปีสำหรับงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ผู้แสดงสินค้าที่มีงานแสดงสินค้าพร้อมตั๋วเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ชื่อเต็มตามหนังสือเดินทาง)
 • นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน PASCH
 • บุคคลที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันสาธารณะของเยอรมัน / สหภาพยุโรปเมื่อค่าใช้จ่ายในการ-เดินทางและที่พักได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนสาธารณะของเยอรมัน / EU / UN

2. ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS GLOBAL 745 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการบริการเสริม

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,100 บาท
 • จัดเตรียมเอกสาร 955 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ 820 บาท
 • EMS 210 บาท
 • SMS 60 บาท
 • จุดบริการอินเทอร์เน็ต 65 บาท/ 30 นาที
 • รูปถ่าย 4 ใบ 185 บาท
 • ถ่ายเอกสาร 15 บาท/หน้า
 • ปริ๊นท์เอกสาร 25 บาท/หน้า
  *ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันตาม Service ต่างๆนะคะ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เราจ่ายไปทั้งหมด 3,930  บาท ดังนี้

 • ค่าวีซ่า 3,125 บาท
 • ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS 745 บาท
 • ค่า SMS 60 บาท
 • เราไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเองก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่า

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีแล้วติดตามสถานะคำร้องได้ที่นี่: ตรวจสอบสถานะคำร้อง โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและนามสกุล

ในรูปเป็นตัวอย่างของเราเองที่เข้าไปเช็คสถานะหลังจากที่เอกสารถูกส่งไปที่สถานทูตและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสถานทูตแล้ว (Your visa application ref no._____ is under process at Germany Embassy)

VFS Global

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง

เราเคยขอวีซ่าผ่านสถานทูตเยอรมันมาก่อนหน้านี้ ก็ได้เล่มพาสปอร์ตเร็วมากภายในเวลาไม่เกิน 5 วัน

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่าจะ Process ผ่าน VFS นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็วเหมือนเดิม สำหรับ Case เราก็ตามนี้เลย

วันพุธ 8.00 น.: เราไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS

วันพุธ 9.45 น. : มี SMS แจ้งว่า The application has been forwarded to the German Embassy.

วันพฤหัส 7.10 น. : The visa application is under process at German Embassy.

วันศุกร์ 9.07 น. : The application is now ready for  pick up at VFS or wait for courier.

ขั้นที่ 6: รับเล่มคืน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน VFS Global

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน

กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 210 บาท หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทาง VFS Global ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต


ที่พักในเยอรมัน

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในเยอรมันสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️


 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา