[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับครอบครัวไปร่วมงานรับปริญญาต่างประเทศ

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเพื่อไปร่วมงานรับปริญญา เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับเพื่อไปร่วมงานรับปริญญาได้ในบทความนี้

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเป็นจดหมายที่เขียนโดยพลเมืองของประเทศหรือผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยผู้เชิญจะส่งให้ผู้สมัครเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลจดหมายเชิญนี้เป็นการอธิบายว่าว่าผู้เชิญเป็นใครและกำลังทำอะไรในประเทศนั้นๆ และมีจุดประสงค์ในการเชิญ คือ ต้องการเชิญสมาชิกในครอบครัวมาแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ รวมถึงเป็นการแสดงว่าผู้เชิญจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกเชิญตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ

รายละเอียดในจดหมายเชิญ

สิ่งที่ต้องระบุในจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับร่วมงานรับปริญญาไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ผู้สมัครควรระบุรายละเอียดให้เฉพาะเจาะจงที่สุด ต่อไปนี้

ข้อมูลผู้เชิญ

 • ชื่อนามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อาชีพ
 • ประเภทของบ้านที่จะให้ผู้ถูกเชิญมาพัก (เจ้าของ / บ้านเช่า / แฟลต / ห้อง) หากครวบครัวตั้งใจจะพักด้วยควรระบุที่อยู่ให้ครบถ้วน
 • สถานะของผู้เชิญในต่างประเทศนั้น ( เช่น  ผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่านักเรียน, เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองหรือสถานะทางกฎหมายอื่นๆ )
 • ลายเซ็น

ข้อมูลผู้ถูกเชิญ

 • ชื่อนามสกุลตามที่ปรากฎบนหนังสือเดินทาง
 • วันเกิด
 • ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ (พ่อ, แม่ ลูกชาย, ลูกสาว ฯลฯ)
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (เช่น ร่วมงานวันรับปริญญา, เยี่ยมเยือน, ท่องเที่ยว, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงวันเกิด ฯลฯ)
 • วันที่เดินทางเข้าประเทศและวันที่ออกจากประเทศ

หลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัว

หากผู้เชิญเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร หรือผู้ปกครอง คุณต้องแสดงหลักฐาน เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองต่างๆ พร้อมกับจดหมายเชิญ

 

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่า 

 

ตัวอย่าง#1 จดหมายเชิญกรณีเชิญครอบครัวร่วมงานรับปริญญา 

 

ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

วันที่

To Whom It May Concern:
Re: Application for visitor visa
______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______
______(เลขที่หนังสือเดินทาง)_______
______(วันเกิดของผู้ถูกเชิญ)_______

I am currently studying ______(คอร์สที่เรียน)_______ at ______(ชื่อมหาวิทยาลัย)_______ – please find enclosed a student status letter in confirmation of this. Also enclosed are photocopies of my passport details page and my current student visa.

I am writing to confirm that I wish to invite ______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ who is my ______(ระบุความสัมพันธ์)_______ to visit me in Germany for ______(ระบุระยะเวลา)_______ days in order to attend my graduation ceremony which will take place on _______(วันเดือนปีที่รับปริญญา)____ at _______(เวลาที่รับปริญญา)____ . He/she would like to come and visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____to _______(วันที่เดินทางกลับ)____

 

______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ will be staying at ______________(ที่อยู่ของผู้เชิญ)________________ and may visit a few other cities before returning home.

It would be greatly appreciated if you could grant him/her a visa so that he/she may join me to celebrate my graduation.

Please do not hesitate to contact me should you have any questions.

Yours faithfully
(ลายเซ็น)
(ชื่อนามสกุลผู้เชิญ)

 

ตัวอย่าง#2 จดหมายเชิญกรณีเชิญครอบครัวร่วมงานรับปริญญา 

 

ชื่อผู้เชิญ
ที่อยู่
วันที่

Consular Office
Consulate or Embassy _______(สถานทูต)_______

To Whom It May Concern:

My name is ______(ชื่อผู้เชิญ)_______ and I am a student  in _____(สถานะวีซ่า)_______ visa at ______(สถานที่เรียน/ มหาวิทยาลัย)_______, pursuing a ___________(ระดับการเรียน เช่น bachelor’s, master’s, doctorate)______________ degree in _______(สาขาวิชา)_______. I graduated in ( _______วันที่เรียนจบ_______). Attached please see the letter from my University verifying my graduation.

I would like to invite my family listed below to attend my graduation ceremony and other celebration activities that will be held in _______(ประเทศที่จะเดินทางไป)_______:

1. Name _______ชื่อ นามสกุลผู้ถูกเชิญ (ตามในหนังสือเดินทาง)_________ , ________ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ________
Passport _____หมายเลขหนังสือเดินทาง_________

Your consideration of this request is greatly appreciated.


Sincerely,
(ลายเซ็น)
(ชื่อนามสกุลผู้เชิญ)

 

 

ตัวอย่าง#3 จดหมายเชิญกรณีเชิญครอบครัวร่วมงานรับปริญญา 

 

Date: _______(วันที่)_______


_______(สถานทูต)_______ Embassy Visa Section


To whom it may concern,

I am a registered student of the ______(สถานที่เรียน/ มหาวิทยาลัย)_______, and my details are as follows:

Student ID: _______(รหัสนักศึกษา)_______
Name: _______(ชื่อตามหนังสือเดินทาง)_______
Passport Number: _______(หมายเลขหนังสือเดินทาง)_______
Date of birth: _______(วันเกิด)_______
Title of course: _______(ชื่อหลักสูตร)_______
Start/end dates of course: _______(วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดของหลักสูตร)_______
University address: _______(ระยะเวลาที่เรียน)_______

This is confirmed by the attached letter from the University.

I would like to invite my _______(ระบุความสัมพันธ์ เช่น เช่น mother, father, brother, sister, aunt)_______ to visit me during the period _______(วันเริ่มเดินทาง)_______ for my graduation.

Details of my visitor here:
Name: _______(ชื่อผู้ถูกเชิญตามหนังสือเดินทาง)_______
Passport Number: _______(หมายเลขหนังสือเดินทาง)_______
Date of birth: _______(วันเกิด)_______

I certify that I will be fully responsible for the cost of room, board, and travel expenses.  I confirm that _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ will be staying at _______(ชื่อโรงแรม)_______ during the stay in _______(เมือง/ ประเทศที่ไป)_______ . I have enclosed evidence of the booking. The address of the hotel is: _______(ที่อยู่โรงแรม)_______


If you require any additional information, please do not hesitate to get in contact with me.

Yours faithfully,
(ลายเซ็น)
(ชื่อนามสกุลผู้เชิญ)

 

 

หมายเหตุ: จดหมายเชิญเพื่อไปร่วมงานรับปริญญาต่างประเทศสำหรับสมาชิกในครอบครัวเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสมัครวีซ่า อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการมีจดหมายเชิญไม่ได้รับประกันว่าวีซ่าจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน 

จดหมายเชิญสมาชิกครอบครัวไปเที่ยว

หากคุณต้องการเขียนจดหมายเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติให้มาเที่ยวในประเทศที่คุณพำนัก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับเชิญครอบครัวไปเที่ยว


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา