แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปยุโรป สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไปเยอรมันและต้องการยื่นขอวีซ่าเยอรมันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Videx ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครอย่างเป็นทางการก่อนนำไปยื่นขอวีซ่า

แบบฟอร์ม VIDEX 

การกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้นของเยอรมันนั้น ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์ม Videx ซึ่งเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการยื่นขอวีซ่าระยะสั้นสำหรับการพำนักสูงสุด 90 วันในเชงเก้นผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ Videx โดยสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง ⬇️ 

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนกรอกใบสมัครวีซ่าเยอรมัน

 • Passport หรือเอกสารการเดินทาง
 • ตารางการเดินทางหรือเที่ยวบิน
 • ที่อยู่ในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
 • จดหมายเชิญ  (ถ้ามี)

การกรอกแบบฟอร์ม VIDEX เพื่อขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้นจะแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1: Personal Data - ข้อมูลบุคคล

Applicant's personal data: ข้อมูลบุคคลของผู้สมัคร

schengen visa application

Family name: นามสกุล (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)

Name at birth: นามสกุลเดิม (สำหรับคนที่เปลี่ยนนามสกุลมาก่อน หรือคนที่แต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุล) ถ้าใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลก็เว้นว่างไว้

First Name(s): ชื่อจริง

Date of birth: วันเกิด เรียงลำดับ วัน -เดือน - ปีค.ศ.

Place of birth: สถานที่เกิด (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)

Country of birth: ประเทศที่เกิด (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)

Sex: เพศ

 • Male: ผู้ชาย
 • Female: ผู้หญิง
 • Unspecified: ไม่ระบุ

Marital status: สถานะ

 • Unknown: ไม่ทราบ
 • Single: โสด
 • Married: แต่งงานแล้ว
 • Separated: แยกกันอยู่
 • Divorced: หย่าร้าง
 • Widowed: หม้าย
 • Civil partnership: การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน

Current nationality: สัญชาติปัจจุบัน

Original nationality: สัญชาติโดยกำเนิด

Occupation: ข้อมูลอาชีพ

schengen visa application
Current Occupation: เลือกอาชีพปัจจุบันของเราเอง

Company name and telephone number (For student, name and telephone number of educational establishment): ใส่ชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาให้ใส่ชื่อสถานศึกษาพร้อมเบอร์เบอร์โทรศัพท์

Street: ถนน

House Number: บ้านเลขที่

Other Address information: ที่อยู่เพิ่มเติม

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

Town/City: ชื่อเมือง

Country: ประเทศ

ส่วนที่ 2: Contact Data - ข้อมูลติดต่อ 

Application's address: ที่อยู่ของผู้สมัคร

schengen visa application

Street: ถนน

House Number: บ้านเลขที่

Other Address information: ที่อยู่เพิ่มเติม

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

Town/City: ชื่อเมือง

Country: ประเทศ

Is your residence in a country other than that of your current nationality?: มีถิ่นพำนักในประเทศที่ต่างจากสัญชาติปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่ก็ข้ามไปได้เลย ส่วนถ้าใช่ก็คลิก Yes จะมีรายละเอียดให้กรอกเพิ่มเติม

Details regarding the right to reside in place of residence: รายละเอียดเกี่ยวกับถิ่นพำนัก

schengen visa application

Type of authorization to return/residence permit: ประเภทของใบอนุญาตให้พำนัก

Number of authorization to return/residence permit: เลขที่ใบอนุญาตให้พำนัก

Valid until: ใช้ได้จนถึงวันที่

ส่วนที่ 3: Documents - เอกสาร

schengen visa application

Identification papers and travel documents เอกสารแสดงตนและเอกสารการเดินทาง ให้กรอกทุกอย่างตามรายละเอียดในหนังสือเดินทาง

Type of travel document: ประเภทเอกสารที่ถือ เลือก Ordinary passport (หนังสือเดินทางธรรมดา)

Travel document number: เลขที่หนังสือเดินทาง

National identity number, where applicable: เลขประจำตัวประชาชน

Date of issue: วันที่ออกหนังสือเดินทาง

Valid until: วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ

Issued state: ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Thailand)

Issued by: หน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Ministry of Foreign Affairs)

Issued in: เมืองที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Bangkok)

Biometric Data ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์

Have your fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa? เคยแสกนลายนิ้วมือเมื่อมายื่นขอวีซ่ามาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ก็เว้นว่างไว้ ถ้าใช้ให้ใส่วันที่เคยแสกนลายนิ้วมือก่อนหน้านี้

ส่วนที่ 4: Travel Data - ข้อมูลเดินทาง

schengen visa application

Main purpose(s) of the journey: วัตถประสงค์ในการเดินทางว่าจะไปทำอะไร

 • Airport Transit: แวะเปลี่ยนสนามบิน
 • Business: ธุรกิจ
 • Cultural: วัฒนธรรม
 • Official Visit: ราชการ
 • Medical Reasons: เหตุผลทางการแพทย์
 • Sport: กีฬา
 • Study: การศึกษา
 • Tourism: ท่องเที่ยว
 • Transit: เปลี่ยนเครื่อง
 • Visit of family or friends: เยี่ยมเยือน
 • Others (please specify): ถ้าไปด้วยจุดประสงค์อื่นๆ ให้ระบุด้วย

Member State of first entry: ประเทศแรกที่เดินทางเข้าในกลุ่มเชงเกน

Main travel destination(s): ประเทศหลักที่จะเดินทางไป

Number of entries requested: จำนวนครั้งที่ต้องการเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 • Single entry: เข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ครั้งเดียว (ไม่ใช่ประเทศเดียว)
 • Two entries: เข้าออกกลุ่มเชงเก้นได้ 2 ครั้ง (ไม่ใช่ 2 ประเทศ)
 • Multiple entries: เข้าออกกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง (ไม่ใช่หลายประเทศ)

Intended date of arrival in the Schengen area: กำหนดการเดินทางถึงเขตประเทศสมาชิกเชงเก้น

Intended date of departure from the Schengen area: กำหนดการเดินทางออกจากเขตประเทศสมาชิกเชงเก้น

Duration of the intended stay of transit (number of days): ระยะเวลา/จำนวนวันในการพำนักหรือเดินทางผ่าน

Have you been issued with a Schengen visas issued within the last three years?: เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่เคยก็ข้ามไป ถ้าเคยก็คลิก Yes และกรอกรายละเอียดที่เคยได้มาเพิ่มเติม

Valid from: ใช้ได้ตั้งแต่วันที่...

Valid Until: จนถึงวันที่...

schengen visa application

Entry permit for the final country of destination, where applicable

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศในเขตเชงเก้นเพื่อไปยังประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) ผู้สมัครจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักที่ออกโดยประเทศที่ไม่ใช่ของเชงเก้น ถ้าไม่เดินทางต่อหรือบินกลับไทยเลยก็เว้นว่างไว้ได้เลย

Type of entry permit: ประเภทการใบอนุญาต เช่น re-entry visa, residence Permit, resident alien card

Entry permit number: เลขที่เอกสาร

Final Country of Destination: ประเทศจุดหมายปลายทาง

Issued by: หน่วยงานที่ออกเอกสาร

Valid from: เอกสารใช้ได้ตั้งแต่วันที่...

Valid Until: จนถึงวันที่...

Reference เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับผู้เชิญทางเมืองนอก

**ใส่ข้อมูลเฉพาะที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์อยู่ในฟอร์ม**

ในกรณีท่องเที่ยว

 

schengen visa application
Type of reference: ถ้าไปท่องเที่ยวและไปเอง ให้เลือก Hotel (โรงแรม) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักโรงแรม

Name of organisation, company or hotel: ชื่อโรงแรม

Organization’s place of business, town/city: ชื่อเมืองของโรงแรมที่จะไปพำนัก

Organization’s place of business, country: ประเทศที่จะไปพำนัก

Organization’s objectives/area of activity: เดินทางไปเมืองนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ให้เลือก Tourism (ท่องเที่ยว)

Hotel reservation number: เลขที่จองโรงแรมไว้

Family namr of contact person: นามสกุลของผู้ที่ติดต่อ

First name(s) of contact person: ชื่อของผู้ที่ติดต่อ

Street: ชื่อถนนที่ตั้งโรงแรม

House Number: เลขที่ตั้งโรงแรม

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

City: ชื่อเมือง

Country: ประเทศ

Telephone: เบอร์โทรศัพท์โรงแรม

Email: อีเมลล์โรงแรม

ในกรณีเยี่ยมเยือน

schengen visa application
Type of reference: ในกรณีไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือแฟนให้เลือก Inviting person และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ

Family name: นามสกุลของผู้เชิญ

First name(s): ชื่อของผู้เชิญ

Sex: เพศ

 • Male: ผู้ชาย
 • Female: ผู้หญิง
 • Unspecified: ไม่ระบุ

Date of birth: วันเกิด เรียงลำดับ วัน -เดือน - ปีค.ศ.

Place of birth: สถานที่เกิด

Nationality: สัญชาติ

Street: ชื่อถนนที่เราจะไปพำนัก

House Number: บ้านเลขที่

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

Town/City: ชื่อเมือง

Country: ประเทศ

Telephone: เบอร์โทรศัพท์

Email: อีเมลล์

Alternative spellings- surename (s): การสะกดนามสกุลแบบอื่น

Alternarive spelling-first name(s): การสะกดชื่อแบบอื่น

Other names: ชื่ออื่น

Previous names: ชื่อก่อนหน้านี้

ในกรณีธุรกิจ

schengen visa application

Type of reference: เลือก Inviting organisation/company

Name of organisation, company or hotel: ชื่อบริษัทที่เชิญ

Organization’s place of business, town/city: ชื่อเมืองของบริษัทที่จะไป

Organization’s place of business, country: ประเทศที่จะไปพำนัก

Organization’s objectives/area of activity: บริษัทเกี่ยวกับอะไร

Name of the register of the organisation: ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

Location of register: สถานที่จดทะเบียน

Register number: เลขที่จดทะเบียน

Family name of contact person: นามสกุลของผู้ที่ติดต่อ

First name(s) of contact person: ชื่อของผ้ที่ติดต่อ

Date of birth: วันเกิด

Sex: เพศ

Nationality: สัญชาติ

Street: ชื่อถนนที่ตั้งบริษัท

House Number: เลขที่ตั้งบริษัท

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

City: ชื่อเมือง

Country: ประเทศ

Telephone: เบอร์โทรศัพท์บริษัท

Email: อีเมลล์บริษัท

ส่วนที่ 5: Assumption of costs

schengen visa application
Travel and living costs ค่าเดินทางและค่าครองชีพ

Travel and living costs during the applicant’s stay are being covered by: ผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าครองชีพในระหว่างการพำนักของผู้สมัคร จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ

 • the applicant him/herself: รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
 • a third party (host/company/organization), please specify = รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยบุคคลอื่น

ถ้าบุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ก็เลือกต่อว่าเป็นใคร

 • the inviting person, see details provided above : ผู้เชิญตามรายละเอียดที่มีให้ข้างต้น หรือ
 • others, see section on Sponsor(s) (if different from - reference) : บุคคลอื่นออกให้

Means of support: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

 • Cash: เงินสด
 • Traveller's cheques: เช็คเดินทาง
 • Credit card: บัตรเครดิต
 • Accommodation paid in advance: ที่พักชำระเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว
 • Assumption of all expenses during the stay: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างการพำนัก
 • Transport paid in advance: ค่าเดินทางที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว
 • Other (please specify): อื่น ๆ (โปรดระบุ)

หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  จะต้องพิมพ์ออกมาพร้อมกับหน้าบาร์โค้ดและนำมายื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆในวันนัดหมายกับสถานทูต โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และอย่าลืมลงชื่อในแบบฟอร์ม


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา