แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นเป็นในเอกสารสำคัญที่ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปยุโรปจะต้องกรอกและลงนามในใบสมัครอย่างเป็นทางการ

สำหรับการกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้นของเยอรมันนั้น ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์ม Videx ซึ่งเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่นี่

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้นจะแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ ลองมาดูรายละเอียดกันเลย

1.Personal Data: ข้อมูลบุคคล

Applicant's personal data: ข้อมูลบุคคลของผู้สมัคร

schengen visa application

Family name: นามสกุล (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)
Name at birth: นามสกุลเดิม (สำหรับคนที่เปลี่ยนนามสกุลมาก่อน หรือคนที่แต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุล) ถ้าใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลก็เว้นว่างไว้
First Name(s): ชื่อจริง
Date of birth: วันเกิด เรียงลำดับ วัน -เดือน - ปีค.ศ.
Place of birth: สถานที่เกิด (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)
Country of birth: ประเทศที่เกิด (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือการเดินทาง)
Sex: เพศ
- Male: ผู้ชาย
- Female: ผู้หญิง
- Unspecified: ไม่ระบุ
Marital status: สถานะ
- Unknown: ไม่ทราบ
- Single: โสด
- Married: แต่งงานแล้ว
- Separated: แยกกันอยู่
- Divorced: หย่าร้าง
- Widowed: หม้าย
- Civil partnership: การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน
Current nationality: สัญชาติปัจจุบัน
Original nationality: สัญชาติโดยกำเนิด

Occupation ข้อมูลอาชีพ

schengen visa application
Current Occupation: เลือกอาชีพปัจจุบันของเราเอง
Company name and telephone number (For student, name and telephone number of educational establishment): ใส่ชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาให้ใส่ชื่อสถานศึกษาพร้อมเบอร์เบอร์โทรศัพท์
Street: ถนน
House Number: บ้านเลขที่
Other Address information: ที่อยู่เพิ่มเติม
Postal Code: รหัสไปรษณีย์
Town/City: ชื่อเมือง
Country: ประเทศ

2. Contact Data: ข้อมูลติดต่อ 

Application's address: ที่อยู่ของผู้สมัคร

schengen visa application

Street: ถนน
House Number: บ้านเลขที่
Other Address information: ที่อยู่เพิ่มเติม
Postal Code: รหัสไปรษณีย์
Town/City: ชื่อเมือง
Country: ประเทศ
Is your residence in a country other than that of your current nationality?: มีถิ่นพำนักในประเทศที่ต่างจากสัญชาติปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่ก็ข้ามไปได้เลย ส่วนถ้าใช่ก็คลิก Yes จะมีรายละเอียดให้กรอกเพิ่มเติม

Details regarding the right to reside in place of residence: รายละเอียดเกี่ยวกับถิ่นพำนัก

schengen visa application

Type of authorization to return/residence permit: ประเภทของใบอนุญาตให้พำนัก
Number of authorization to return/residence permit: เลขที่ใบอนุญาตให้พำนัก
Valid until: ใช้ได้จนถึงวันที่

3. Documents เอกสาร

schengen visa application

Identification papers and travel documents เอกสารแสดงตนและเอกสารการเดินทาง ให้กรอกทุกอย่างตามรายละเอียดในหนังสือเดินทาง

Type of travel document: ประเภทเอกสารที่ถือ เลือก Ordinary passport (หนังสือเดินทางธรรมดา)
Travel document number: เลขที่หนังสือเดินทาง
National identity number, where applicable: เลขประจำตัวประชาชน
Date of issue: วันที่ออกหนังสือเดินทาง
Valid until: วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
Issued state: ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Thailand)
Issued by: หน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Ministry of Foreign Affairs)
Issued in: เมืองที่ออกหนังสือเดินทาง (เช่น Bangkok)

Biometric Data ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์

Have your fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa?
เคยแสกนลายนิ้วมือเมื่อมายื่นขอวีซ่ามาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ก็เว้นว่างไว้ ถ้าใช้ให้ใส่วันที่เคยแสกนลายนิ้วมือก่อนหน้านี้

4. Travel Data ข้อมูลเดินทาง

schengen visa application

Main purpose(s) of the journey: วัตถประสงค์ในการเดินทางว่าจะไปทำอะไร
- Airport Transit: แวะเปลี่ยนสนามบิน
- Business: ธุรกิจ
- Cultural: วัฒนธรรม
- Official Visit: ราชการ
- Medical Reasons: เหตุผลทางการแพทย์
- Sport: กีฬา
- Study: การศึกษา
- Tourism: ท่องเที่ยว
- Transit: เปลี่ยนเครื่อง
- Visit of family or friends: เยี่ยมเยือน
Others (please specify): ถ้าไปด้วยจุดประสงค์อื่นๆ ให้ระบุด้วย
Member State of first entry: ประเทศแรกที่เดินทางเข้าในกลุ่มเชงเกน
Main travel destination(s): ประเทศหลักที่จะเดินทางไป
Number of entries requested: จำนวนครั้งที่ต้องการเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้น
- Single entry: เข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ครั้งเดียว (ไม่ใช่ประเทศเดียว)
- Two entries: เข้าออกกลุ่มเชงเก้นได้ 2 ครั้ง (ไม่ใช่ 2 ประเทศ)
- Multiple entries: เข้าออกกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง (ไม่ใช่หลายประเทศ)
Intended date of arrival in the Schengen area: กำหนดการเดินทางถึงเขตประเทศสมาชิกเชงเก้น
Intended date of departure from the Schengen area: กำหนดการเดินทางออกจากเขตประเทศสมาชิกเชงเก้น
Duration of the intended stay of transit (number of days): ระยะเวลา/จำนวนวันในการพำนักหรือเดินทางผ่าน
Have you been issued with a Schengen visas issued within the last three years?: เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่เคยก็ข้ามไป ถ้าเคยก็คลิก Yes และกรอกรายละเอียดที่เคยได้มาเพิ่มเติม
Valid from: ใช้ได้ตั้งแต่วันที่...
Valid Until: จนถึงวันที่...

schengen visa application

Entry permit for the final country of destination, where applicable

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศในเขตเชงเก้นเพื่อไปยังประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) ผู้สมัครจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักที่ออกโดยประเทศที่ไม่ใช่ของเชงเก้น ถ้าไม่เดินทางต่อหรือบินกลับไทยเลยก็เว้นว่างไว้ได้เลย
Type of entry permit: ประเภทการใบอนุญาต เช่น re-entry visa, residence Permit, resident alien card
Entry permit number: เลขที่เอกสาร
Final Country of Destination: ประเทศจุดหมายปลายทาง
Issued by: หน่วยงานที่ออกเอกสาร
Valid from: เอกสารใช้ได้ตั้งแต่วันที่...
Valid Until: จนถึงวันที่...

Reference เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับผู้เชิญทางเมืองนอก

**ใส่ข้อมูลเฉพาะที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์อยู่ในฟอร์ม**

ในกรณีท่องเที่ยว

 

schengen visa application
Type of reference: ถ้าไปท่องเที่ยวและไปเอง ให้เลือก Hotel (โรงแรม) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักโรงแรม
Name of organisation, company or hotel: ชื่อโรงแรม
Organization’s place of business, town/city: ชื่อเมืองของโรงแรมที่จะไปพำนัก
Organization’s place of business, country: ประเทศที่จะไปพำนัก
Organization’s objectives/area of activity: เดินทางไปเมืองนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ให้เลือก Tourism (ท่องเที่ยว)
Hotel reservation number: เลขที่จองโรงแรมไว้
Family namr of contact person: นามสกุลของผู้ที่ติดต่อ
First name(s) of contact person: ชื่อของผู้ที่ติดต่อ
Street: ชื่อถนนที่ตั้งโรงแรม
House Number: เลขที่ตั้งโรงแรม
Postal Code: รหัสไปรษณีย์
City: ชื่อเมือง
Country: ประเทศ
Telephone: เบอร์โทรศัพท์โรงแรม
Email: อีเมลล์โรงแรม

ในกรณีเยี่ยมเยือน

schengen visa application
Type of reference: ในกรณีไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือแฟนให้เลือก Inviting person และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ
Family name: นามสกุลของผู้เชิญ
First name(s): ชื่อของผู้เชิญ
Sex: เพศ
- Male: ผู้ชาย
- Female: ผู้หญิง
- Unspecified: ไม่ระบุ
Date of birth: วันเกิด เรียงลำดับ วัน -เดือน - ปีค.ศ.
Place of birth: สถานที่เกิด
Nationality: สัญชาติ
Street: ชื่อถนนที่เราจะไปพำนัก

House Number: บ้านเลขที่
Postal Code: รหัสไปรษณีย์
Town/City: ชื่อเมือง
Country: ประเทศ
Telephone: เบอร์โทรศัพท์
Email: อีเมลล์
Alternative spellings- surename (s): การสะกดนามสกุลแบบอื่น
Alternarive spelling-first name(s): การสะกดชื่อแบบอื่น
Other names: ชื่ออื่น
Previous names: ชื่อก่อนหน้านี้

ในกรณีธุรกิจ

schengen visa application
Type of reference: เลือก Inviting organisation/company
Name of organisation, company or hotel: ชื่อบริษัทที่เชิญ
Organization’s place of business, town/city: ชื่อเมืองของบริษัทที่จะไป
Organization’s place of business, country: ประเทศที่จะไปพำนัก
Organization’s objectives/area of activity: บริษัทเกี่ยวกับอะไร
Name of the register of the organisation: ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
Location of register: สถานที่จดทะเบียน
Register number: เลขที่จดทะเบียน
Family name of contact person: นามสกุลของผู้ที่ติดต่อ
First name(s) of contact person: ชื่อของผ้ที่ติดต่อ
Date of birth: วันเกิด
Sex: เพศ
Nationality: สัญชาติ
Street: ชื่อถนนที่ตั้งบริษัท
House Number: เลขที่ตั้งบริษัท
Postal Code: รหัสไปรษณีย์
City: ชื่อเมือง
Country: ประเทศ
Telephone: เบอร์โทรศัพท์บริษัท
Email: อีเมลล์บริษัท

5. Assumption of costs

schengen visa application
Travel and living costs ค่าเดินทางและค่าครองชีพ

Travel and living costs during the applicant’s stay are being covered by: ผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าครองชีพในระหว่างการพำนักของผู้สมัคร จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ
- the applicant him/herself: รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
- a third party (host/company/organization), please specify = รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยบุคคลอื่น

ถ้าบุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ก็เลือกต่อว่าเป็นใคร
- the inviting person, see details provided above : ผู้เชิญตามรายละเอียดที่มีให้ข้างต้น หรือ
- others, see section on Sponsor(s) (if different from - reference) : บุคคลอื่นออกให้

Means of support: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

- Cash: เงินสด
- Traveller's cheques: เช็คเดินทาง
- Credit card: บัตรเครดิต
- Accommodation paid in advance: ที่พักชำระเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว
- Assumption of all expenses during the stay: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างการพำนัก
- Transport paid in advance: ค่าเดินทางที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว
- Other (please specify): อื่น ๆ (โปรดระบุ)


 สำหรับใครที่ต้องการให้ช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า Videx หรือต้องการข้อมูลทริปการเดินทางในต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อเรามาได้ที่นี่ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) 

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น)