ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหนังสือรับรองการทำงานเป็นเอกสารหนึ่งที่สำคัญในกรณีที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานบริษัท เพราะเป็นเอกสารที่รับรองว่าเราเองเป็นพนักงานยังคงทำงานอยู่ที่บริษัท และคาดว่าจะกลับมาหลังจากเดินทางไปต่างประเทศ

ทุกคนจำเป็นจะต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการให้ โดยระบุชื่อ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน  เงินเดือน และการอนุญาตให้ลางาน

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #1

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  __(เงินเดือน)______Baht.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #2 (ระบุรายละเอียดวันลางาน)

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  __(เงินเดือน)______Baht.

Mr./Ms. ______(ชื่อ-นามสกุล)______ has entitled to take the vacation from ______(ช่วงที่ขอลางาน)______ and he/she will return on his/her duty on ______(วันที่กลับมาทำงาน)______.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

 

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #3

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr. / Ms. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is employed with us since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full time basis as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ . His / Her salary is __(เงินเดือน)______Baht per months.

Mr. / Ms. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____has expressed interest in visiting Germany for tourism. Our organization has no objection regarding his / her visit to Germany for ____(จำนวนวันที่ลา)_____ Days. His / Her leave for the trip has been sanctioned for ____(จำนวนวันที่ลา)_____ Days from ______(ช่วงที่ขอลางาน)______ . On expiry of leave he / she would report for duty on ______(วันที่กลับมาทำงาน)______.

Please feel free to contact us if any further information required.

 

Sincerely,

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง: จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)

ตัวอย่าง: จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) 

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)