ลุมพินี,เนปาล (Lumbini, Nepal) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 1

ลุมพินีวันเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลุมพินีวันเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน