ไทยยกเลิก COE ให้ใช้ระบบ Thailand Pass ในการเข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศประกาศยกเลิกใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ Certificate of Entry (COE)  และใช้ระบบที่เรียกว่า "Thailand Pass" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


For English Click: COE to be replaced by Thailand Pass


ระบบ Thailand Pass

 Thailand Pass System

กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อพัฒนาระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบ web-based ให้ผู้เดินทางทั้งคนไทย และต่างชาติเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ โดยจะทดแทนการออกเอกสารในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลดขั้นตอนการกรอก/upload เอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย รวมถึงการกรอกข้อมูลผ่านต.8 (แบบฟอร์มสอบถามสุขภาพ) และ ตม. 6 (แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง)

เริ่มใช้ระบบ Thailand Pass เมื่อไหร่?

ระบบ Thailand Pass เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

1. ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยจะสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

2. กรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. กรมควบคุมโรคพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทยและแสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass ได้ที่นี่: วิธีลงทะเบียน Thailand Pass

คำแนะนำเพิ่มเติมจากสถานทูต 

"ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทางเพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ส่วน COE ที่สถานทูตได้ออกให้แล้วยังสามารถใช้ได้ โดยผู้เดินทางสามารถติดต่อโรงแรม AQ โดยตรงเพื่อขอรับคืนเงินค่าที่พักหลังจากคืนแรก"

"ท่านที่จะเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปและได้รับอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ที่ท่านมีเดินทางได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass อีก"

ใครบ้างที่ยังต้องลงทะเบียน COE?

ในช่วงแรก ระบบ COE จะยังคงใช้อยู่สําหรับบางกลุ่มที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

✔️ กลุ่มรักษาพยาบาล (AHQ) เพื่อเตรียมการในรักษาพยาบาล

✔️ ผู้เดินทางผ่านชายแดนทางบก

✔️ ผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะ เช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสําราญ

Thailand Pass System

เปรียบเทียบเว็บไซต์ COE กับ Thailand Pass

1. เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้อง

Certificate of Entry (COE)

 • ข้อมูลส่วนบุคคล และสําเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้ ตามคําสั่ง ศบค. เช่น วีซ่า ใบอนุญาตทํางาน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • ประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ในไทย
 • รายละเอียดการเดินทางเข้าไทยและบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักที่มีรูปแบบเฉพาะ
 • ใบจองตรวจโควิด (กรณีเข้า Sandbox)

Thailand Pass

 • ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม ต.8 และ ตม.6 และสําเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • หมายเหตุ: ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็น ลดการอัปโหลดเอกสาร บางรายการและใช้รหัสอ้างอิง/เงื่อนไขข้อมูล/ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผู้เดินทาง

Certificate of Entry (COE)

 • ต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จํานวน 2 ครั้ง เพื่อลงทะเบียนข้อมูล 1 ครั้ง และยืนยันการเดินทาง 1 ครั้ง
 • หากกรอกข้อมูลหรืออัปโหลดเอกสารไม่ถูกต้อง สอท./สกญ. จะ ปฏิเสธคําร้องของผู้เดินทางและผู้เดินทางต้องไปยังเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อมูล

Thailand Pass

 • กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพียง 1 ครั้ง
 • อาจเข้าไปแก้ไขข้อมูลเฉพาะกรณีที่ คร. ขอให้ผู้เดินทางยื่นเอกสารรับรองการได้รับ วัคซีนเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

3. ระยะเวลาการอนุมัติ

Certificate of Entry (COE)

 • ใช้เวลา 3-6 วันทําการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารทั้งหมดครบถ้วน ทั้งนี้ หากเอกสารของผู้เดินทางไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารก่อนซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการอนุมัติ เอกสารเพิ่มมากขึ้นอีก
 • กรณีเดินทาง ผู้เดินทางต้องขอ COF ใหม่ทุกครั้งที่เดินทางเข้า

Thailand Pass

 • 1-3 วัน หลังจากการลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรค
 • กรณีเดินทางซ้ำ ผู้เดินทางอัพเดทข้อมูลบางส่วน ไม่ต้องเริ่มยื่นคําร้องใหม่ เนื่องจากระบบจะมีการเก็บข้อมูลผู้เดินทางไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้เดินทาง ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุด (ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เดินทาง)

4. ระบบการตรวจสอบเอกสาร

Certificate of Entry (COE)

 • สอท./สกญ. ตรวจสอบเอกสารด้วยตาเปล่าตามแนวทางที่ กต. กําหนด ก่อนอนุมัติลงทะเบียนและอนุมัติ COE ให้ผู้เดินทาง ทั้งนี้ หากผู้เดินทางยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ สอท./สกญ. จะปฏิเสธคําร้องให้ผู้เดินทาง แก้ไขข้อมูล
 • กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนในเบื้องต้นด้วยตาเปล่าตามแนวทางที่ สธ. กําหนด

Thailand Pass

 • ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • การตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  (1) การตรวจโดยระบบอัตโนมัติสําหรับผู้ยื่นเอกสารวัคซีนที่มี QR code และ ประเทศที่ออกเอกสารได้ให้ Public Key สําหรับการตรวจสอบเอกสารแก่ทางการไทยแล้ว (สามารถอนุมัติได้เอกสารให้ผู้เดินทางได้ทันที)
  (2) การตรวจโดยกรมควบคุมโรคด้วยตาเปล่าตามเกณฑ์ที่ สธ. กําหนด
 • มีระบบการตรวจสอบการจองที่พัก SHA+ ผ่านระบบ SHABA และ AQ ผ่าน การยืนยันผู้เข้าพักจากโรงแรม AQ

5. ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง

Certificate of Entry (COE)

 • ผู้เดินทางเตรียมเอกสารประกอบการเข้าไทยทั้งหมด ได้แก่ COE, ผลการตรวจหาเชื้อโควิต-19, ประกันสุขภาพ, เอกสารการจองที่พัก, เอกสาร ต.8 เอกสาร ตม.6 เพื่อแสดงต่อด่าน ควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ด่านควบคุมโรคตรวจสอบ COE และดึงข้อมูลจากระบบ COE ผ่านเลขหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง และตรวจสอบเอกสาร ทั้งหมดอีกครั้ง เรียกเอกสาร ต.8 ประทับตราเอกสารผู้เดินทาง ก่อนให้ผู้เดินทางผ่านไปยื่นเอกสาร ตม.6 กับเจ้าหน้าที่ ตม.

Thailand Pass

 • ผู้เดินทางเตรียม Thailand Pass QR code และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่ เกิน 72 ซม. ก่อนออกเดินทางจากต้นทางมาแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ต้องเตรียมเอกสารอื่นและไม่ต้องกรอก ต.8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย)
 • ด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน ตรวจสอบ Thailand Pass QR code ของผู้เดินทางแต่ละคน และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและข้อมูลสุขภาพตามเอกสาร ต.8 ได้ทันทีหลังการสแกน QR code และส่งตัวผู้เดินทางไปยัง ตม. ซึ่งสามารถบันทึกการเข้าเมืองในรูปแบบเดียวกับ ตม.6 ได้ทันที

6. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Certificate of Entry (COE)

 • กต. สธ. กก.
 • มีการเชื่อมโยงกับระบบ COSTE SHABA 

Thailand Pass

 • กต. สธ. กก. ตม. กพท. มีการเชื่อมโยงกับ COSTE SHABA และระบบตรวจคนเข้าเมือง และมีการต่อยอดระบบให้ กพท. และสายการบินภายในประเทศสามารถตรวจสอบผู้ เดินทาง Sandbox ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

หมายเหตุ: มาตราการ/ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์สถานทูต/สถานกงสุลเป็นระยะๆ

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา