Update รายชื่อ 26 จังหวัด พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว Blue Zone, Sandbox

ประเทศไทยมีการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 สําหรับพื้นที่พิเศษนําร่องเพื่อการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) หรือ พื้นที่แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในระยะนำร่อง 4 จังหวัดภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์ คือ จ.ภูเก็ต, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.พังงา (เขาหลัก เกาะยาว) และ จ.กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์) และจะขยายพื้นที่ออกไปอีกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นรวม 26  จังหวัด


For English Click: Thailand Blue Zones / Sandbox Areas in Thailand 


รายชื่อจังหวัดพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 

รายชื่อจังหวัดพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 26 จังหวัด ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดกระบี่ - กระบี่แซนด์บ็อกซ์

3. จังหวัดกาญจนบุรี

4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปื่อยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

5. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

6. จังหวัดชลบุรี

7. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

8. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภจอทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)

9. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

10. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

11. จังหวัดนนทบุรี

12. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

13. จังหวัดปทุมธานี

14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

16. จังหวัดพังงา - พังงาแซนด์บ็อกซ์

17. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

18. จังหวัดภูเก็ต - ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

19. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

20. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

21. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

22. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) - สมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์

24. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

25. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม)

26. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวา อำเภอนายง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจัษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 23/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

Blue Zone Areas


รายชื่อพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวเดิม

รายชื่อพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวเดิม ซึ่งเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 เริ่ม 1-30 พ.ย. 64 มีทั้งสิ้น 17 จังหวัด ได้แก่

1. ภูเก็ต - ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

2. สุราษฎร์ธานี - สมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์

3. กระบี่ (ทั้งจังหวัด) - กระบี่แซนด์บ็อกซ์

4. พังงา(ทั้งจังหวัด) - พังงาแซนด์บ็อกซ์

5. กรุงเทพมหานคร

6. สมุทรปราการ (เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ)

7. ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน และหนองแก)

8. เพชรบุรี(ชะอำ)

9. ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา)

10. ระนอง (เกาะพยาม)

11. เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า)

12. เลย (เชียงคาน)

13. บุรีรัมย์ (เมือง)

14. หนองคาย (เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ สังคม)

15. อุดรธานี (เมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง)

16. ระยอง (เกาะเสม็ด)

17. ตราด (เกาะช้าง)

Blue Zone Areas

ทั้งนี้ พื้นที่นำร่องสีฟ้า 17 จังหวัด จะต้องมีการครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า 70% ดังนั้น การเปิดประเทศจะต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องทยอยเปิด พร้อมก่อนเปิดก่อน โดยมาตรการหลักต้องอยู่ภายใต้ปมาตรการ Universal Prevention และ มาตรการ Covid Free Setting 

หลักเกณฑ์ 4 ระยะ เปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่สีฟ้า

คลิกเพื่อดูแผนและแนวทางพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ระยะ ตั้งแต่ตุลาคม 2564- มกราคม 2565 ที่นี่: แผนเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว 4 ระยะ

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา