ThaionTours.com

วีซ่าเพื่อร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในเยอรมนี คือ วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น ซึ่งอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าและอยู่ในเยอรมนีได้ไม่เกิน 90 วันภายใน 6 เดือน ค้นหาข้อมูลการขอวีซ่าเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการแสดงสินค้าในประเทศเยอรมนี (วีซ่าเชงเก้น) สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเยอรมันโดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการในประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะในฐานะผู้เข้าร่วมหรือผู้เยี่ยมชมได้ในบทความนี้


สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมัน อ่านได้ที่นี่เลยค่ะ  ⬇️

 [รีวิว] ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน เพื่อการท่องเที่ยว!


 VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่างานแสดงสินค้าและนิทรรศการของเยอรมนี

เอกสารที่จำเป็นสำหรับวีซ่างานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ 

กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ e-application VIDEX ที่ https://videx.diplo.de และพริ้นออกมาลงนาม

* อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

* ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง (ชื่อเมืองถนน อื่นๆ) ในประทเศเยอรมณี ต้องกรอกเป็นภาษาเยอรมนี

ข้อมูลในใบสมัครต้องตรงกับข้อมูลในเอกสารอื่นๆนะคะ สำหรับใครที่ยังงงๆสามารถดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ค่ะ :  แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

2. ฟอร์มข้อมูลต่างๆให้ปริ้นและลงนาม

3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก จำนวน 2 ใบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ภาพถ่ายสีบนพื้นหลังสีขาว
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม
 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยมองตรงมาที่กล้อง
 • ปากต้องปิดและไม่เห็นฟัน
 • ต้องไม่มีเงาบนใบหน้า
 • สำหรับผู้ที่สวมใส่แว่น: กรอบแว่นต้องไม่ปิดบังดวงตา
 • คมชัดไม่เบลอความละเอียดพิกเซ"สูง (600 DPI)
 • ครอบคลุมใบหน้า 70 – 80%
 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ภาพถ่ายล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ตัวอย่างรูปถ่ายวีซ่าเยอรมัน

รูปภาพจะถูกพิมพ์ลงในสติกเกอร์วีซ่า โดยที่ศูนย์ VFS GLOBAL มีบริการถ่ายรูปด้วยค่ะ ถ้าใครนัดยื่นวีซ่าตอนเช้ามากๆก็ควรเตรียมมาเอง แต่แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาให้พร้อมที่สุดก่อนวันยื่นดีกว่าค่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

4. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

 • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี
 • ต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

5. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

หากคุณมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยมีตราประทับวีซ่าและสติกเกอร์ติดไว้ที่ในหนังสือเดินทาง คุณควรนำไปด้วย พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินเล่มเก่าและสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ 1 ชุด 

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด

7. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง *สำคัญ*

สำหรับการเข้าร่วมในกรณีจัดนิทรรศการแสดงสินค้า จะแบ่งได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่คุณเป็นผู้เข้าชม (visitor)

 • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าและจดหมายเชิญระบุชื่อของผู้สมัคร พร้อมระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาของนิทรรศการ ระยะเวลาในการเดินทาง

กรณีที่คุณเป็นผู้ออกงานแสดง (Exhibitor)

 • หลักฐานบัตรผ่านงาน (Messeausstellerausweis) แสดงเอกสารต้นฉบับและสำเนา

8. หลักฐานการจ้างงาน

สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง:

สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อระบุของผู้สมัคร

9. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง

 • เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับ จากทางธนาคาร
 • กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์  (Sponsor) ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และ ยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มี ตราประทับจากทางธนาคาร และสําเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์
 • ในบางกรณีอาจจะยื่น สําเนาของ อสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

10. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในเยอรมันสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

หากมีจดหมายเชิญ สามารถใหเเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อยืนยันว่าคุณจะเข้าพักกับพวกเขาตลอดการเข้าพักในเยอรมนี และเจ้าของที่พักมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคุณ

11. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น

ดูเพิ่มเติม: รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต

โดยประกันสุขภาพการเดินทางสามารถเลือกพื้นที่ครอบคลุมได้ โดยแนะนำให้เลือก Schengen ซึ่งไม่เฉพาะครอบคลุมในเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด 

การจัดเรียงเอกสารเพื่อขอวีซ่าเช้งเกนเพื่อนิทรรศการแสดงสินค้า

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็ต้องจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อนิทรรศการแสดงสินค้า (วีซ่าเชงเก้น) ตามนี้ได้เลย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
 • จดหมายเชิญ/ หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี/ ใบจองโรงแรม
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • ในบางกรณี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเช้งเกนเพื่อนิทรรศการแสดงสินค้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนีคือ 80 ยูโร ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพื่อดำเนินการสมัคร สามารถชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สถานทูตกำหนด

 • ค่าวีซ่าเยอรมัน 3,000 บาท (80 ยูโร)
 • ค่าบริการของ VFS Global 708 บาท

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ออกงาน (Exhibitor) ที่งานแสดงสินค้าในประเทศเยอรมนี คุณจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถ้าแสดงบัตรผู้ออกงานของแต่ละบุคคล


 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา