ThaionTours.com

วีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนในเยอรมนี คือ วีซ่าระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเข้าและอยู่ในเยอรมนีได้ หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในประเทศเยอรมนี คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนก่อนเดินทาง


สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมัน อ่านได้ที่นี่เลยค่ะ  ⬇️

 [รีวิว] ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน เพื่อการท่องเที่ยว!


 VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมัน

เอกสารที่จำเป็นสำหรับวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศเยอรมัน มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสําเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า

2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ภาพถ่ายสีบนพื้นหลังสีขาว
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม
 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยมองตรงมาที่กล้อง
 • ปากต้องปิดและไม่เห็นฟัน
 • ต้องไม่มีเงาบนใบหน้า
 • สำหรับผู้ที่สวมใส่แว่น: กรอบแว่นต้องไม่ปิดบังดวงตา
 • คมชัดไม่เบลอความละเอียดพิกเซลสูง (600 DPI)
 • ครอบคลุมใบหน้า 70 – 80%
 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ภาพถ่ายล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ตัวอย่างรูปถ่ายวีซ่าเยอรมัน

3. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า

แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ โดยกรอกที่เวปhttps://videx-national.diplo.de/ กรอกคำถามทุกข้อ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น

Videx - elektronisches Formular

ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)

ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

4. หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากองค์กร

ยื่นเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักเรียน

5. กําหนดการโดยละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน

ยื่นเอกสารที่ออกจากองค์กรโดยระบุรายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน

6. หนังสือเชิญจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน

ยื่นหนังสือเชิญจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนในประเทศเยอรมนีที่นักเรียนจะเข้าเรียน

7. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66, 68 ตามกฎหมายว่าด้วยการพํานัก

องค์กรหรือครอบครัวอุปถัมภ์ต้องยื่นหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการตามมาตรา 6668ตามกฎหมายว่าด้วยการพํานักต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเยอรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันค่าใช้จ่ายในประเทศเยอรมนี

8. ผลการเรียนและหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และคำแปลภาษาเยอรมัน

สําหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. สูติบัตร (กรุณายื่นสูติบัตรฉบับจริงและคําแปลภาษาเยอรมัน พร้อมสําเนา 2 ชุด)

2. หนังสือยืนยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง)

ในกรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเดินทางกับผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง จะต้องยื่นหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเขต กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงและคําแปลภาษาเยอรมัน พร้อมสําเนา 2 ชุด หรือ ผู้ปกครอง(บิดาและมารดา)สามารถไปแสดงตนเพื่อเซ็นหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศที่ ศูนย์รับคําร้อง VFS Global กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสําเนา 2 ชุด

ในกรณีที่บิดาและมารดาหย่าร้างหรือเป็นบุตรนอกสมรส ต้องยื่นหนังสือรับรองอํานาจปกครองบุตรซึ่งออกจากที่ว่าการอําเภอ/สํานักงานเขต กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงและคําแปลภาษาเยอรมัน พร้อมสําเนา 2 ชุด

ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตต้องยื่นใบมรณะบัตร กรุณายื่นเอกสารฉบับจริงและคําแปลภาษาเยอรมัน พร้อมสําเนา 2 ชุด

หากผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มาแสดงตนในขณะยื่นคําร้องขอวีซ่า กรุณายื่นหนังสือมอบอํานาจที่ลงลายเซ็นพร้อมสําเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองที่ไม่ได้มาแสดงตน

หมายเหตุ

 • ในบางกรณี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา