แนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก / วีซ่าเชงเก้น

แนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วย ประเทศเยอรมัน เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส และยังเป็น 1 ในประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าประเทศจะมีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ลักเซมเบิร์กก็เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกเก่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ

การที่จะสามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่ากับทางแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์กจะต้องเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ทั้งในแง่ของระยะเวลาการพำนัก และจุดประสงค์ของการเดินทาง

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

1. นัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนที่จะเข้ามายื่นคำร้องโดยสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ 026777360 (ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ในวันทำการ ยกเว้น วันหยุดราชการ) หรือสามารถส่งอีเมล์เข้ามาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โดยสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่เชงเก้น มิเช่นนั้นผลการยื่นคำร้องอาจได้รับการพิจารณาล่าช้ากว่ากำหนดการที่ต้องการเดินทาง

2.เตรียมเอกสารประกอบคำร้อง และยื่นเอกสารให้ครบถ้วนในวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้
ในการยื่นเอกสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา ทางสถานทูตฯจะคืนเอกสารฉบับจริงที่จำเป็นระหว่างการเดินทางให้แก่ผู้ยื่น ทั้งนี้เอกสารทางการที่เป็นภาษาอื่นจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษโดยบริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

1. แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งกรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ ลงวันที่ และ ลงลายมือชื่อ โดยผู้ยื่นคำร้อง 

2. รูปถ่ายสี ที่เป็นปัจจุบัน บนพื้นหลังสีครีม สีฟ้าอ่อน หรือ สีเทาอ่อน ขนาดเท่าในเล่มหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยให้ทากาวติดรูปถ่าย 1 ใบลงบนแบบฟอร์มคำร้อง (กรุณาอย่าใช้ลวดเย็บกระดาษ) และ รูปถ่ายอีก 1 ใบ ให้แนบมาตอนทำการยื่นคำร้อง

3. หนังสือเดินทางตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)

4. หลักฐานที่พักอาศัย เช่น ใบยืนยันการจองโรงแรม หรือ หลักฐานที่พักอาศัยอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมตลอดช่วงเวลาพำนัก

5. แผนการเดินทางโดยละเอียด หากท่านเดินทางไปยังหลายประเทศ

6. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

7. หากเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ให้แสดงเอกสารการจอง และ การชำระเงิน ที่ได้รับการรับรองจากบริษัททัวร์

8. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง จากนายจ้าง บริษัท โรงเรียน หรือ หน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งรับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน และ ยืนยันการอนุมัติวันลาพักร้อน

9. ต้นฉบับ พร้อมสำเนา กรมธรรม์ประกันเดินทาง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และ มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาพำนัก โดยมีวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร การคุ้มครองครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือ การส่งตัวกลับประเทศเพื่อรับการรักษา ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง กรมธรรม์ควรจะมีผลคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกซื้อประกันจากบริษัทประกันในยุโรป หรือ บริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากทางสถานทูตฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้จาก ลิ้งค์ รายชื่อบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับ กรมธรรม์จากบริษัทอื่นนอกเหนือจากนี้จะถูกปฏิเสธ

10. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

11. สำเนาเอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก ทะเบียบสมรส สูติบัตรของบุตร (ตามแต่กรณี) หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงสถานะที่ผูกมัดทางสังคมหรือการเงินในประเทศไทย

12. สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากผู้เยาว์เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องแสดงคำสั่งจากชั้นศาล เอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ แปลโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

หมายเหตุ: ทางสถานทูตฯ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามเห็นสมควร

Luxembourg

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมปกติ: 2,200 บาท
  • เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี: 1,300 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับ:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
  •  สมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ อยู่ภายใต้การอุปการะ ของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์
  • ผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อ หรือ เข้าร่วมอบรมทางการศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี
  • นักวิจัยที่ประสงค์ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • ตัวแทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา ประชุม การแข่งขันกีฬา งานส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ การศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

วีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตลักเซมเบิร์กสามารถอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กและประเทศในเขตเชงเก้นได้ ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 6 เดือน สำหรับบุคคลซึ่งได้รับวีซ่าเชงเก้นประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (multiple entries) สามารถเข้าออกประเทศลักเซมเบิร์กและในประเทศเขตเชงเก้นได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 180 วัน แต่ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กและในประเทศเขตเชงเก้นต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน

ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง: คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 17 เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทร: 02-677-7360
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวลาทำการของเคาน์เตอร์กงสุล: 9:00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์วีซ่า: 9:00 น. - 14:30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
สถานทูตปิดทำการในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย

Luxembourg

กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในเมืองลักเซมเบิร์ก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to Apply for Luxembourg Tourist Visa: วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

10 Best Hotels in Luxembourg City : 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองลักเซมเบิร์ก

Top 10 Tourist Attractions in Luxembourg: แหล่งท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

Luxembourg Hop-On Hop-Off Bus Tour : ทัวร์รถบัส Hop-On Hop-Off ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา