บ้านนางสุชาดา (Sujata Garh) อินเดีย

บ้านนางสุชาดาอยู่ในเขตเมืองคยา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพุทธคยามากนัก ซึ่งนางสุชาดา คือ  ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน)ให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้

ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดาและพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคำลอยทวนสายน้ำ

ข้าวมธุปายาส คือ ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน  เป็นอาหารจำพวกมังสวิรัติ ไม่ปนเนื้อ ไม่เจือปลา ใช้สำหรับบวงสรวงเทพเจ้าโดยเฉพาะ   หนังสือ "พระปฐมสมโพธิกถา" พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสกล่าวว่า นางสุชาดาเคยบนเทพเจ้าไว้ที่ต้นไทรเพื่อให้ได้สามีผู้มีชาติสกุลเสมอกันและได้ลูกที่มีบุญ เมื่อนางได้สมปรารถนาแล้ว จึงหุงข้าวมธุปายาสเพื่อแก้บน ก่อนถึงวันหุง นางสุชาดาสั่งคนงานให้ไล่ต้อนฝูงโคนมจำนวนหนึ่งพันตัวเข้าไปเลี้ยงในป่าชะเอมเครือ ให้แม่โคกินชะเอมเครือ กินอิ่มแล้วไล่ต้อนออกมา แล้วแบ่งแม่โคนมออกเป็นสองฝูงๆ ละ 500 ตัว แล้วรีดเอานมจากแม่โคนมฝูงหนึ่งมาให้แม่โคนมอีกฝูงหนึ่งกิน แบ่งและคัดแม่โคนมอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนเหลือแม่โคนม 8 ตัว เสร็จแล้วจึงรีดน้ำนมจากแม่โคนมทั้ง 8 มาหุงข้าวมธุปายาส 

แม่น้ำเนรัญชราที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นเพียงแต่ทรายแห้งในช่วงฤดูหนาว ว่ากันว่าฤดูที่มีน้ำก็มีน้ำมากอยู่เหมือนกัน

Sujata Garh, India

หลังจากลงรถ เราจะเจอกับกองอิฐขนาดใหญ่ที่เรียกว่า สุชาดาสถูป ซึ่งบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่า ณ ที่กองอิฐนี้เมื่อก่อนเป็นสถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดา

Sujata Garh, India

 หลังจากนั้นได้จาริกไปยังอชปาลนิโครธ คือบริเวณใต้ต้นไทรที่นางสุชาดาได้บนบานและได้ถวายข้าวมธุปายาส

บทความที่เกี่ยวข้อง

แม่น้ำคงคา (Ganges River) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

เขาคิชฌกูฏ (Gridhrakuta Hill) ประเทศอินเดีย

กรุงกบิลพัสดุ์ (Kapilavastu) ประเทศอินเดีย

รวบรวมข้อมูลสำหรับผุ้ที่จะไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย,เนปาล 

50 ข้อควรรู้ก่อนไปเยือนอินเดียครั้งแรก