มาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว พฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 13/2565 เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้


ดูเพิ่มเติม: เอกสารในการเข้า-ออก สปป. ลาว 


ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 11/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

ห้องว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรี ได้ออกแจ้งการที่ 627/หสนย ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เกี่ยวกับ มาตรการในการเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

1. การเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว

1.1 เปิดด่านสากลทุกด่าน สําหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว ของบุคคล สําหรับพลเมือง ของประเทศที่มีข้อตกลงยกเว้นตรวจลงตรา (visa) กับ สปป. ลาว สามารถเดินทางเข้า สปป. ลาว โดยไม่จําเป็นต้องขอรับ การตรวจลงตราและพลเมืองของประเทศที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับ สปป. ลาว สามารถขอรับการตรวจลงตรา ได้จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล สปป. ลาว ในต่างประเทศ หรือผ่านระบบ E-Visa หรือที่ด่านสากล ที่มีหน่วยงาน ตรวจลงตรากับด่าน

1.2 ผู้เดินทางที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้า สปป. ลาว ได้โดยไม่ต้อง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางมาถึง สปป. ลาว

1.3 ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงผลตรวจ เชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจแบบ Rapid Antigen Test (ATK) ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง สปป. ลาว แล้วไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินหรือที่ด่านชายแดนสากลทางบกหรือ ทางเรืออีก

1.4 กรณีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า สปป. ลาว หากติดเชื้อโควิด-19 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการรักษาด้วยตนเอง โดยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือ รักษาตัวเองที่สถานที่พัก (home isolation) ตามที่กําหนดในคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข

2. การนํายานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบก

อนุญาตให้นําพาหนะประเภทต่าง ๆ เข้า-ออก สปป. ลาว ได้เหมือนระยะก่อนการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะออกคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้พาหนะส่วนบุคคล โดยสาร และท่องเที่ยว เข้า-ออก สปป. ลาว ให้สอดคล้องกับข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่ สปป. ลาว เป็นภาคี

3. เห็นชอบให้เปิดสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา