เอกสารในการเข้า-ออก สปป. ลาว ตั้งแต่ มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 11/2565 เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้


อัพเดท: มาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว ตั้งแต่พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


ตามอนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 9/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แจ้งคําแนะนํา ของรัฐบาล สปป. ลาว เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบางมาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของ โรคโควิด-19 นั้น

บัดนี้ คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแจ้งการที่ 2143/ตปท.สพก.ลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2022 แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาต เข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

การเสนอขออนุญาตเข้า สปป. ลาว

1. ก่อนเดินทางเข้า สปป. ลาว

ทุกคนต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง เข้ามา สปป.ลาว และมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน

1.1 นักการทูต พนักงานสถานทูต และสถานกงสุลต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์การระหว่าง ประเทศในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ทางการทูต รวมทั้งสมาชิกครอบครัวที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน สปป.ลาว ให้เสนอเป็น ลายลักษณ์อักษรถึงกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมา (ก่อนเกิดการระบาด ของโรคโควิด-19) เพื่อพิจารณาอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า สปป.ลาว

1.2 กระทรวงหรือองค์การเทียบเท่ากระทรวงที่มีความจําเป็นต้องรับชาวต่างชาติ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาสาสมัคร และนักศึกษา โครงการร่วมมือสองฝ่าย) ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมที่เกี่ยวข้องของ กระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมา (ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด – 19) เพื่อพิจารณา อํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า สปป.ลาว

1.3 สําหรับองค์การระหว่างประเทศซึ่งไม่สังกัดรัฐบาลที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้งระยะสั้น และระยะยาวใน สปป.ลาว ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ Laogreenpass.gov.la เพื่อขอรับ QR-Code หลังจากนั้น ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมา (ก่อนเกิด การระบาดของโรคโควิด-19) เพื่อพิจารณาอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า สปป.ลาว

1.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องใน สปป.ลาว ที่มีความต้องการนํานักลงทุน และนักธุรกิจเข้า สปป. ลาว เพื่อดําเนินการศึกษาการลงทุน ลงนามสัญญา หรือลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติ (ก่อนเกิดการระบาด ของโรคโควิด-19) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามการลงทะเบียน

ก่อนการเดินทางเข้ามา สปป.ลาว ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ laogreenpass.gov.la เพื่อขอรับ QR-Code จึงจะสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ หรือสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ QR-Code หลังจาก เดินทางมาถึงด่านสากลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า

เอกสารที่ต้องเตรียม

นักลงทุนและนักธุรกิจให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

หนังสือจากกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน หรือแผนกแผนการและ การลงทุนแขวง/นครหลวง ถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอวีซ่าเข้า สปป.ลาว โดยผ่านกรมตํารวจ ตรวจคนเข้า-ออกเมือง กระทรวงป้องกันความสงบ โดยให้ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อและนามสกุล แผนการเดินทาง (ประมาณการวันเวลาเดินทาง ด่านที่จะเดินทางเข้า ยานพาหนะในการเดินทาง/เที่ยวบิน ประเทศต้นทาง และประเทศ ที่จะเดินทางผ่าน) เหตุผลของการเดินทางเข้า สปป.ลาว หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

นักธุรกิจ นักวิชาการ และแรงงาน ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

บริษัทหรือเจ้าของโครงการใน สปป.ลาว ที่ประสงค์จะนําเข้านักวิชาการและแรงงาน ต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานในกิจการและโครงการ ต้องดําเนินตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะนําส่ง หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือจากบริษัทหรือผู้ประกอบการระบุรายละเอียดผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว เช่น ชื่อและนามสกุล แผนการเดินทาง (ประมาณการวันเวลาเดินทาง ด่านที่จะเดินทางเข้า ยานพาหนะ ในการเดินทาง/เที่ยวบิน ประเทศต้นทาง และประเทศที่จะเดินทางผ่าน) เหตุผลของการเดินทางเข้า สปป.ลาว หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • ใบอนุญาตลงทุนภายในและต่างประเทศ
 • ใบทะเบียนวิสาหกิจ
 • ใบรับรองการชําระภาษีประจําปี
 • ใบอนุญาตโควตาการใช้แรงงานต่างประเทศจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ใบอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างประเทศจากแผนกแรงงานนครหลวง/แขวง
 • ใบรับรองการจองโรงแรมที่คณะเฉพาะกิจศูนย์กลางและท้องถิ่นกําหนด

1.5 สําหรับคนเชื้อชาติลาว สัญชาติต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้า สปป.ลาว ให้จัดส่ง หนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ที่ประเทศตนเองอาศัยอยู่ และ ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ laogreenpass.govla เพื่อขอรับ QR-Code หลังจากนั้น จึงเสนอกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเอกสารรับรองความถูกต้องของ QR-Code เพื่อพิจารณาอนุมัติวีซ่าเข้า สปป.ลาว

1.6 สําหรับการท่องเที่ยวลาว (Lao Green Travel Zone) ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 4.6 ของแจ้งการ ห้องว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรี ที่ 258/หสนย. ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 ว่าด้วยคําแนะนําเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนบางมาตรการในการเข้า-ออก สปป.ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 และมาตรการ เฉพาะของกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2. สําหรับพลเมืองลาว คนต่างด้าว และพลเมืองต่างประเทศที่เป็นครอบครัวของพลเมืองลาว อย่างถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ (aogreenpass.gov.la เพื่อขอรับ QR-Code (Vaccine ID) แล้ว ให้ดําเนินการดังนี้

 • พลเมืองลาว คนต่างด้าวที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศสามารถเดินทางกลับประเทศ โดยไม่จําเป็นต้องมีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล และกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • พลเมืองต่างประเทศที่เป็นครอบครัวของพลเมืองลาวอย่างถูกต้อง มีวีซ่าครอบครัว (SP-B3) สามารถเดินทางกลับประเทศโดยไม่จําเป็นต้องเสนอผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล และ กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ยังไม่มีวีซ่าให้ขอที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลลาวประจํา ประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่ก่อนเดินทางเข้ามา สปป.ลาว

3. สําหรับคนต่างประเทศและคนไม่มีสัญชาติที่มีวีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง และบัตรอนุญาตพํานัก ชั่วคราวใน สปป.ลาว ที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างถูกต้องให้ดําเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้

 • นักการทูต พนักงานสถานทูต และสถานกงสุลต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์การระหว่าง ประเทศที่อยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์ ทางการทูต รวมทั้งสมาชิกครอบครัวสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จําเป็นต้องมีหนังสือถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน นักธุรกิจ นักวิชาการ แรงงานของบริษัทหรือโครงการ และนักศึกษา ต่างประเทศ เมื่อได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ taogreenpass.gov.la เพื่อขอรับ QR-Code แล้วสามารถเดินทาง เข้า สปป.ลาว โดยไม่จําเป็นต้องมีหนังสือถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

4. เมื่อมาถึง สปป.ลาว ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ต้องเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวเพื่อรอผลตรวจ หาเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ในสถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกําหนดตามข้อที่ 4 ของแจ้งการห้องว่าการ สํานักงานนายกรัฐมนตรี ที่ 258/หสนย. ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 ว่าด้วยคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน บางมาตรการในการเข้า-ออก สปป.ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
 • ต้องติดตั้งและลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น LaoKYC ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพื่อใช้บริการ “ลาวสู้สู้” เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ (ยกเว้นนักการทูต พนักงานของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ทางการทูต รวมทั้งสมาชิกครอบครัว)

การเดินทางออกจาก สปป. ลาว

สําหรับพลเมืองลาวและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ (ในทุกกรณี) สามารถแจ้ง การเดินทางออกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้า-ออกเมืองประจําด่านที่จะเดินทางโดยไม่ต้องขออนุญาตจาก คณะเฉพาะกิจ และต้องเตรียมเอกสารตามเงื่อนไข และมาตรการของประเทศปลายทางที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน

ข้อแนะนําเพิ่มเติม

1. ต้องจัดส่งหนังสือและเอกสารถึงกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนวันที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว

2. การเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ของบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะเฉพาะกิจ เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละระยะอย่างเคร่งครัด

3. คําแนะนําฉบับนี้ใช้ทดแทนคําแนะนําฉบับที่ 4881/ตปท.สพก. ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2021 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําแนะนําฉบับใหม่มาทดแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน (aogreenpass ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +856-20-55756970 และ+856-30 5525521 หรือ https://www.facebook.com/laokyc

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา