ใบรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส Samui Plus Certificate of Entry

หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ COE เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกให้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านสมุยพลัส (Samui Plus) ยังจำเป็นต้องใช้เอกสาร COE เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกัน เอกสารนี้เป็นการยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทยในการเดินทางเข้าประเทศ

ตามแผนสมุยพลัส (Samui Plus) หรือสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox) นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางมายังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยจะต้องเดินทางจากประเทศและภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางในการติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกักตัวอยู่ในห้องพักของโรงแรม  14 วัน และยังสามารถเดินทางในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างอิสระ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการในการเข้าประเทศไทย

วิธีขอรับใบรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส (Samui Plus)

ใบรับรองในการเดินทางเข้าสมุยพลัส (Samui Plus) สามารถขอได้ง่ายและสะดวกผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนของกระทรวงต่างประเทศ  คุณเพียงแค่อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น และเมื่อได้รับการอนุมัติ COE จากสถานเอกอัครราชทูตไทย คุณก็สามารถบินมายังประเทศไทยได้

ระบบลงทะเบียน COE แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve)

Certificate of Entry (COE)

ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเลือกลงทะเบียน COE กับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบในประเทศหรือเขตแดนที่คุณจะเดินทางจากและเลือกว่าคุณจะเข้าสู่ประเทศไทยโดยเข้ามาผ่านสมุยพลัส (Samui Plus)

Q1: รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศ

A1: เลือก “เข้าพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยว (Sandbox Program)”

Q2: พื้นที่ Sandbox ที่จะเดินทางเข้า

A2: เลือก“ เกาะสมุย (Samui Plus Sandbox)”

หลังจากนั้นคุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนลงในแบบฟอร์มในหน้าถัดไป และให้รายละเอียด เช่น ชื่อ อีเมล สัญชาติ วันที่/เดือน/ปีเกิด ประเภทหนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันที่คาดว่าจะเดินทาง ( หากมี) และรายละเอียดการติดต่อนอกประเทศไทยและในประเทศไทย

เอกสารที่จำเป็นสำหรับเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve)

สำหรับสมุยพลัส เอกสารดังต่อไปนี้จะต้องถูกอัพโหลดเข้าระบบ COE:

1. รูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง

2. กรมธรรม์ประกันภัย ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate)

  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนควรมีรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน ได้แก่ ชื่อวัคซีน วันที่ฉีดวัคซีน และตัวเลขรุ่นการผลิตวัคซีน เป็นต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ ท่านจะได้รับการพิจารณาให้กักกันตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนพร้อมคำแปล กรณีเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) แก่ด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยานที่เดินทางเข้าประเทศไทย
  • หากชื่อ-สกุลบนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไม่ตรงกับชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางไทย กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

4. ข้อมูลด้านสุขภาพ / ข้อจำกัดด้านอาหาร

  • โรคประจำตัว
  • ยาที่ใช้ประจำ
  • ประวัติการแพ้ยา/อาหาร/หรือสิ่งอื่นใด
  • ประวัติการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
  • ข้อจำกัดด้านอาหาร

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เดินทางพร้อมครอบครัวและมีความจำเป็นต้องกักตัวร่วมกัน หรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม เช่น ต้องใช้รถเข็น ต้องฟอกไตทุก 3 วัน เป็นต้น 

เมื่อกรอกข้อมูลและกด“บันทึก” ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ได้รับ "รหัสอ้างอิง 6 หลัก" สำหรับการแก้ไขข้อมูล, ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและดาวน์โหลด COE

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัคครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะตรวจสอบเอกสารของคุณ หากถูกต้อง จะอนุมัติการลงทะเบียนล่วงหน้า (pre-approved) ผ่านระบบ หากเอกสารไม่ถูกต้อง จะมีการส่งข้อความว่าไม่อนุมัติ โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบได้โดยเลือกเมนู "แก้ไขข้อมูล" และติดตามสถานะการลงทะเบียนโดยคลิกเมนู "ตรวจสอบผล"

ระยะเวลาดำเนินการ: โดยปกติ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันหลังจากที่ลงทะเบียน

2. การขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) หลังจากที่ได้รับ Pre-approve แล้ว

เมื่อผ่านการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approved) ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียน COE ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และจะต้องเริ่มขั้นตอนการสมัครใหม่อีกครั้ง

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส

1. ตั๋วเครื่องบิน

2. ใบจองโรงแรมสมุยพลัส (Samui SHA Plus) พร้อมหลักฐานการชำระเงินในรูปแบบใบรับรอง SHABA

3. หลักฐานการชำระเงินสำหรับการทดสอบ COVID-19 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณอยู่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” บนเว็บไซต์ หากได้รับ COE คุณสามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์

ระยะเวลาดำเนินการ: ตราบใดที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ ควรออก COE ภายใน 3 วันทำการหลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง

ตัวอย่างใบรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส (Samui Plus)

หนังสือรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส (Samui Plus)  ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะของคุณสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย เช่น ชื่อของคุณ รายละเอียดหนังสือเดินทาง วันที่ออกเดินทางและมาถึง สนามบินต้นทางและปลายทาง หมายเลขเที่ยวบิน ชื่อโรงแรมของคุณ (ที่พัก SHA Plus) และเงื่อนไขของการเข้าประเทศที่ระบุว่า “ Only valid for entry to Samui Plus, Thailand under the Samui Plus Sandbox Programme  (ใช้ได้เฉพาะการเข้าสู่สมุยพลัส ประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์)”

 Samui Plus Certificate of Entry (COE)

โปรดทราบว่าหากเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป หรือโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากออก COE คุณจะต้องติดต่อสถานทูตเพื่อแก้ไขใบสมัคร COE หรือส่งใบสมัคร COE ใหม่เพื่อรับใบรับรองใหม่ พร้อมรายละเอียดที่ถูกต้อง

เอกสารในการเดินทางเข้าประเทศไทย

เมื่อได้รับการอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ของสมุยพลัส (Samui Plus) แล้ว คุณสามารถพิมพ์หนังสือ COE จากเว็บไซต์ผ่านเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณา  คุณจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึงประเทศไทย มิเช่นนั้น อาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศไทย

1. หนังสือเดินทาง และวีซ่าไทยที่ถูกต้อง/ใบอนุญาตเข้าประเทศ (ถ้าจำเป็น)

2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE)

3. ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด–19 โดยใช้การทดสอบ RT-PCR ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 

4. กรรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประกันต้องครอบคลุมระยะเวลาพำนักทั้งหมดในประเทศไทย)

5. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) ฉบับจริง

6. ใบยืนยันการจองโรงแรมและหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุทั้งค่าที่พักและค่าธรรมเนียมการทดสอบ COVID-19

7. แบบฟอร์มต.8 (T8 Form Health Questionnaire) 

Join Our FACEBOOK Page!

รวบรวมรีวิวและอัพเดทข้อมูลโรงแรมกักตัวในประเทศไทยสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19