การขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ด้วยระบบออนไลน์

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th     

Online Application for Certificate of Entry (COE)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (สำหรับผู้มีสัญชาติไทย) ดังนี้

1. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง

กรอกแบบฟอร์มพร้อม upload หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ จะใช้เวลาพิจารณาคำร้อง 3 วันทำการ

ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์

2. เมื่อได้รับการอนุมัติ

ผู้ยื่นคำร้องจองตั๋วเครื่องบินและอัปโหลดตั๋วเครื่องบินภายใน 15 วัน หลังจากได้รับอนุมัติ

3. ยืนยันคำร้องเพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE)

กรอกข้อมูลเที่ยวบิน และอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน และเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการจองที่พัก ในกรณีที่ท่านเลือกใช้บริการ ASQ/ ALQ

คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือกในประเทศไทย ได้ที่นี่:

ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน ตามข้อ 2 หากเกินกำหนดต้องลงทะเบียนใหม่

สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ จะใช้เวลาพิจารณาคำร้อง 3 วันทำการ

ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์

4. เมื่อได้รับการอนุมัติ Certificate of Entry (COE)

ผู้ยื่นคำร้องพิมพ์หนังสือ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ผ่านเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณา

ผู้ยื่นคำร้องลงนามในหนังสือ Certificate of Entry (COE)

ในวันเดินทาง ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly) ทั้งนี้ คุณจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินและการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย มิเช่นนั้น อาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศไทยได้

อัพเดท! สถานทูตได้มีประกาศเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (สำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ได้มีการยกเลิกการใช้เอกสาร Fit-to-Fly health certificate) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้คุณต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด–19 คุณจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม มิเช่นนั้นอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่ท่านจะเดินทาง)

ระยะเวลากักตัวใน AQ 

UPDATE ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป มีการปรับลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้

  • ระยะเวลากักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทย (ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง)
  • ระยะเวลากักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทยและไม่มีเอกสารรับรอบการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ และแพ็คเกจกักตัวตามจำนวนวันกักตัว ดังนี้

ข้อมูลเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว!

บทความที่เกี่ยวข้อง