ประกันโควิด COVID-19 Insurance สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (Updateล่าสุด)

หากคุณกำลังอ่านโพสต์นี้ แสดงว่าคุณสนใจประกันโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ก่อนที่พรมแดนของประเทศไทยจะถูกปิด รัฐบาลไทยได้ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับประกันภัยใหม่โดยผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยต้องมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19) กฎนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2020 


For English Click: COVID-19 Insurance for Traveling to Thailand


ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศไทยจะต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยสำหรับการรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19) ประกันโควิดนี้ต้องใช้สำหรับในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยเช่นกัน

วงเงินประกันคุ้มครองโควิด-19 (COVID-19)

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7)ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ระบุให้ผู้เดินทางแสดง "กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ"

อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการปรับมามาตรการเดินทางจากต่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ทำให้มีการปรับลดวงเงินประกันโดยมีประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  ระบุให้ผู้เดินทางแสดง "กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทาง อยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. มีมติให้ปรับลดวงเงินประกันภัยของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง จาก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอนแรกมีการเสนอที่ 30,000 ดอลลาร์ แต่ปรับลดเหลือ 20,000 ดอลลาร์ เนื่องจากมีรายงานของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 ซึ่งในผู้ป่วยสีแดงมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท หากใช้วงเงิน 30,000 ดอลลาร์ จะเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ จึงทำการลดเหลือ 20,000 เหรียญ

Update!  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ให้ปรับมาตรการโดยให้ "มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะในส่วนกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกําหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว" โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19

Example of COVID-19 Insurance for Traveling to Thailand

จากรายงานที่ปรากฏทางออนไลน์ สถานทูตไทยมักจะปฏิเสธกรมธรรม์ที่ไม่ได้ระบุ ว่าครอบคลุม "COVID-19" ดังนั้นเอกสารที่ได้รับการบริษัทประกันควรระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน 3 ข้อ คือ

 1. ประกันสุขภาพมีมูลค่าไม่น้อยกว่า  100,000 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด
 2. ครอบคลุม COVID-19
 3. ระยะเวลาในการคุ้มครอง

หากประกันของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนด คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

กรมธรรม์ประกันสุขภาพสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้ หากออกเป็นภาษาอื่นนโยบายควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ประกันโควิด-19 สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19  ผู้เดินทางชาวต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมีประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย  ตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับวงเงินประกันเพื่อประกอบการสมัครขอหนังสือรับรองเข้าไทย

คนไทยต้องซื้อประกันโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่?

ก่อนหน้านี้คนไทยจำเป็นต้องซื้อประกันคุ้มครองโควิด 100,000 USD เพื่อเดินทางเข้าไทย เฉพาะในกรณีที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ตามเงื่อนไขของโครงการ แซนด์บ็อกซ์ แต่ข้อมูลล่าสุดระบุว่าคนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ โดยสามารถใข้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ

หากคุณกำลังมองหาประกันสำหรับชาวต่างชาติ คุณสามารถเช็ครายละเอียดแผนและเบี้ยประกัน และซื้อแผนประกันเข้าไทย ได้เพียงไม่กี่คลิ้ก และรับเอกสารทาง Email เพื่อใช้ยื่นได้ทันที

เปรียบเทียบราคาได้ในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อประกันออนไลน์โดยตรง ที่นี่ ⬇️

1. Sawasdee Thailand

หากใครที่มองหาประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแฟน สามีภรรยา หรือเพื่อนต่างชาติ ลองดูแพ็คเกจประกันภัยพิเศษจากแอกซ่าประกันภัย ประกันคุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด ชาวต่างชาติหลายพันคนเลือกใช้ประกันนี้สำหรับเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19  ประกันเริ่มให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เเผนประกันการเดินทางเข้าในประเทศนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ตามจำนวนที่รัฐบาลกำหนด เเละยังรวมถึงความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว

จุดเด่นของประกัน

 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล รวมโรคจากCOVID -19 สูงสุด 1.75 ล้านบาท ด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD
 • ตรงตามข้อกำหนดการประกันสุขภาพในการสมัคร Thailand Pass เเละ Certificate of Entry (COE)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด19 ทั้งกรณีแสดงอาการและไม่แสดงอาการ
 • ง่ายเเละรวดเร็ว สมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองทันที
 • ไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเเรกของผู้เอาประกัน (No Deductible)
 • พร้อมดูแล ด้วยศูนย์ Hotline 24 ชั่งโมง เเละเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

ราคาของประกัน COVID-19 ราคาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางอายุและประเทศที่ออกเดินทาง โดยเริ่มต้นที่ 280 บาท

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ:  บนเว็บไซต์ของประกันระบุว่าหากคุณตรวจ COVID-19 และมีผลบวกระหว่างการกักตัว ถึงแม้ไม่มีอาการใด ๆ ประกันจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  

2. Tune Protect iPass

อีกตัวเลือกยอดฮิตสำหรับบริษัทประกันของไทยที่เสนอประกันสุขภาพสําหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 มีความคุ้มครองวงเงิน 3,500,000 บาท หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

จุดเด่นของประกัน

 • คุ้มครองเนื่องจากเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุด 3.5 ล้านบาท
 • มาพร้อมกับใบรับรองเพื่อใช้ประกอบการขอ VISA
 • ใช้ต่ออายุ VISA ชาวต่างชาติ
 • รองรับข้อกำหนดกับแบบประกันสำหรับคุ้มครองชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 2,276 บาท* (สำหรับ 30 วัน)

กรมธรรม์นี้สามารถซื้อได้ง่ายๆทางออนไลน์ มีแพ็คเกจหลากหลายให้เลือกตามแผนประกันและระยะเวลาพำนักในประเทศไทย

3. Luma Thailand Pass

Luma Thailand Pass เป็นแผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 

จุดเด่นของประกัน

 • เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการไทยในการเข้าประเทศไทย ประกันภัย Luma Thailand Pass ให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ไม่มีระยะเวลารอ ความคุ้มครองเริ่มต้นทันทีที่คุณผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย
 • หนังสือรับรองการประกันภัย จะมีการมอบใบรับรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร Thailand Pass และ Certificate of Entry (CoE)
 • ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถสมัครออนไลน์ง่าย ๆ รับใบรับรองการประกันภัยทางอีเมล

โปรดทราบว่ากรมธรรม์ COVID ทั้งหมดจาก LUMA THAILAND PASS เป็นประกันโดย Tune Protect Insurance ดังนั้น คุณสามารถเลือกแผนประกันจาก Tune Protect Insurance

เปรียบเทียบตัวเลือกสำหรับ Luma Thailand Pass Insurance

ซื้อประกันโควิด-19 ได้อย่างไร?

การค้นหาและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด-19 (COVID-19) สำหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถซื้อประกันออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตได้อย่างสะดวก กรมธรรม์ประกันภัยที่สั่งซื้อทางออนไลน์สามารถใช้ในการขอเอกสาร Thailand Pass หรือ COE จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยได้ สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกประกันโควิด คือ คุณควรตรวจสอบว่าประกันครอบคลุมของการรักษา Coronavirus และมีความคุ้มครองขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย 20,000 USD 

ราคาประกันโควิด-19 (COVID-19)เท่าไหร่?

ราคาประกันโควิด-19 (COVID-19) อาจแตกต่างกั นไปขึ้นอยู่กับจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้เอาประกันนั้นจะเดินทางเข้ามา, อายุและระยะเวลาที่อาศัยยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกันภัยนี้มีราคาตั้งแต่ 280 บาทถึง 100,000 บาท

ข้อกำหนดอื่น ๆ ในการเข้าประเทศไทย

นอกจากประกันโควิด-19 แล้ว ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในประเทศต้นทางและที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย:

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา