ข้อมูลการเปิดประเทศไทย: เงื่อนไขในการเดินทางเข้าไทยปี 2022 


For English Click: Thailand Reopening 2022


ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแล้ววันนี้!

Thailand Reopening

Update 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทยและคนต่างชาติ  สามารถเดินทางเข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว
 • แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ

Update 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คนไทย

ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทย

สามารถเดินทางเข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว

เมื่อถึงไทย เจ้าหน้าที่จะตรวจหนังสือเดินทาง (เหมือนช่วงก่อนโควิด-19) และหลักฐานการได้รับวัคซีน (หากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ Self-ATK) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

ชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass

กรณีได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง, หลักฐานการได้รับวัคซีน และประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 USD ในระบบ Thailand Pass 

กรณีไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง, เอกสารผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ Self-ATK) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 USD 


 

Update 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Traveler)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจากทุกประเทศโดยไม่ต้องผ่านการกักกันหรือทดสอบเมื่อเดินทางมาถึง

ประเทศที่มีสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักกัน

การกักตัว

ไม่มีการกักตัว

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบโดส โดยมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

โรงแรมที่พัก

ไม่มีข้อกำหนดในการจองที่พัก

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) 

การตรวจโควิด-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย

ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงประเทศ แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers)

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถยื่นหลักฐานผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวิธีเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และไม่สามารถให้ผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเข้ากักตัวในโรงแรมกักตัวทางเลือก (AQ) และรับการทดสอบโดยวิธี RT-PCR โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ประเทศที่มีสิทธิ์

ทุกประเทศ

การกักตัว

ไม่กักตัวหรือกักตัวที่โรงแรม AQ เป็นเวลา 5 วัน

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนและสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass พร้อมกับผู้ปกครอง โดยจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ปกครอง

โรงแรมที่พัก

จองห้องพัก 5 คืนที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลการตรวจ RT-PCR ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนออกเดินทางเท่านั้น)

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

โรงแรม AQ ในกทม.

โรงแรม AQ ในชลบุรี

โรงแรม AQ ในภูเก็ต

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากไม่ต้องการกักกัน

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้งในวันที่ 4-5  ของระยะเวลาการกักตัว และแนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล


Thailand Pass

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อขอ Certificate of Entry (COE) แต่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะมีการยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรอง COE โดยจะใช้ระบบใหม่ คือ "Thailand Pass" ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม  

สำหรับผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass


 

Timelines ข้อมูลสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

อัพเดท 1 มิถุยายน 2565! คนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass เมื่อถึงไทย เจ้าหน้าที่จะตรวจหนังสือเดินทาง (เหมือนช่วงก่อนโควิด-19) และหลักฐานการได้รับวัคซีน (หากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ Self-ATK) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

ดูเพิ่มเติม: อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

อัพเดท 22 เมษายน 2565 ศบค.เห็นชอบยกเลิก TEST & GO สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก  เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เดินทางยังคงต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติเข้าประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม: มาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

อัพเดท 18 มีนาคม 2565 ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการเข้าไทยทั้ง 3 รูปแบบ โดยยกเลิกตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศไทย 72 ชั่วโมง สำหรับรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะมีการตรวจ RT-PCR ในวันที่มาถึง และตรวจ ATK ในวันที่ 5 นอกจากนี้ยังลดวันกักตัว Sandbox, AQ เหลือ 5 วัน  เริ่ม 1 เมษายนนี้

ดูเพิ่มเติม: มาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

อัพเดท 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการปรับมาตรการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go โดยยกเลิกการจองที่พักและตรวจ RT-PCR ครั้งที่สอง ในวันที่ 5 ของการเดินทางเข้าประเทศ  ดังนั้นผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานการชําระค่าโรงแรม SHA Extra Plus เป็นเวลา 1 คืน ในวันแรกที่เดินทางมายังประเทศไทย และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR จํานวน 1 ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  (ATK)  ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565  นอกจากนี้มีการลดวงเงินประกันภัยคุ้มครองจาก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดูเพิ่มเติม: มาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 

อัพเดท 28 มกราคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียน Thailand Pass ในรูปแบบ Test & Go

เงื่อนไข

 • เดินทางได้จากทุกประเทศ
 • ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ฉีดวัคซีน
 • มีหลักฐานการจองและชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) หรือ  Alternative Quarantine (AQ)  จำนวน 2 ครั้ง สำหรับคืนวันที 1 และวันที่ 5

อัพเดท 20 มกราคม 2565

จากแถลงสถานการณ์โควิด-19 จากการประชุมของศบค. เห็นชอบการปรับมาตรการสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติมีรายละเอียด ดังนี้

 • Test & Go จะเปิดให้ลงทะเบียน Thailand Pass  อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป (หลังจากที่ระงับไปเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64)
 • อนุญาตเข้ามาได้ทุกประเทศ
 • มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรก และในวันที่ 5 โดยเลือกโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (โรงแรม (SHA Extra Plus), AQ, OQ หรือ AHQ)
 • มีหลักฐานชําระเงินการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง 

อัพเดท 8 มกราคม 2565

 • ระบบ Thailand Pass ได้ปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามสิทธิและวันเดินทางเดิม *ไม่มีกำหนดเวลาว่าต้องเดินทางเข้าไทยก่อนวันที่เท่าไหร่*
 • ผู้ที่ลงทะเบียน Thailand Pass  ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้าประเทศได้ 2 แบบ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • โครงการ Alternative Quarantine (AQ) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางกรุงเทพฯ และภูเก็ต
  • โครงการ Sandbox - ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สุราษฎร์ธานี (สมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน)

อัพเดท 21 ธันวาคม 2564

นายกรัฐมนตรี สั่งงดรับนักท่องเที่ยวรายใหม่ Test & Go ตั้งแต่ 21 ธันวาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้งในอีก 2 อาทิตย์ (ช่วงวันที่ 4 มกราคม 2022)

อัพเดท 16 ธันวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR (ปรับจากเงื่อนไขเดิมที่ทุกคนต้องใช้ผลตรวจฯ ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม)
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม (ปรับจากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดว่าต้องฉีด 2 เข็ม) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน (ปรับจากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดอายุเด็กที่ได้รับการยกเว้นไว้ที่ไม่เกิน 12 ปี)
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อ และรักษาหายแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันว่าหายป่วยฯ ในกรณีที่ผล RT-PCR เป็นบวก ได้ (ปรับจากเงื่อนไขเดิมที่ทุกคนต้องแสดงผลตรวจฯ เป็นลบ โดยไม่มีข้อยกเว้น)

ดูเพิ่มเติม: มาตรการเดินทางเข้าไทยสำหรับเด็กและผู้ที่เคยติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

อัพเดท 1 ธันวาคม 2564

การเดินทางเข้าไทยจาก 8 ประเทศในแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564:

 • ระบบ Thailand Pass ระงับการลงทะเบียนชั่วคราว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ 1.บอตสวานา 2.เอสวาตินี 3.เลโซโท 4.มาลาวี 5.โมซัมบิก 6.นามิเบีย 7.แอฟริกาใต้ และ 8.ซิมบับเว
 • ชาวต่างชาติจาก 8 ประเทศข้างต้นจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย
 • สําหรับคนไทย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับจาก 8 ประเทศข้างต้น ให้ลงทะเบียน COE เดิม เมื่อเข้าไทยจะต้องกักตัว 14 วัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย หรือ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่พํานัก

ดูเพิ่มเติม: ประเทศไทยแบนนักท่องเที่ยวจาก 8 ประเทศในแอฟริกา

อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทยเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งแต่ยังคงมีข้อจำกัดการเดินทาง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยแบ่งรูปแบบของการ "เข้าประเทศ" ออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางและประเทศที่ออกเดินทาง 

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564:

 • แบบที่ 1: TEST & GO  - เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัวแต่ต้องรอผลตรวจโควิด-19 ที่โรงแรม 1 คืนสำหรับผู้ที่การฉีดวัคซีน 
 • แบบที่ 2: Living in The Blue Zone Sandbox - เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / พื้นที่ Sandbox ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น
 • แบบที่ 3: Happy Quarantine - เข้ากักตัวที่โรงแรมกักตัวทางเลือก AQ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

บทความที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศไทย

รายชื่อ 265 โรงแรม AQ / SHA Extra Plus กักตัว 1 วัน! พร้อมแพ็คเกจ Test & Go

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงแรม Alternative Quarantine (AQ), โรงแรม SHA Plus (SHA+) และ โรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) บางแห่ง ได้เสนอแพ็คเกจ TEST & GO ให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าพักในโรงแรม 1 คืนเพื่อรอผลตรวจโควิด-19 โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางที่เดินทางมายังประเทศไทยสามารถเข้าพักที่โรงแรมเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกักตัว แพ็คเกจ TEST & GO จะรวมค่าที่พัก, บริการรับจากสนามบินและการทดสอบ COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักตัวแบบมีเงื่อนไข ตามแผนที่เรียกว่า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)" ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว  

Thailand Pass: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

Thailand Pass System เป็นระบบออนไลน์ใหม่ที่ใช้งานแทนการสมัคร Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณสามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียน Thailand Pass และขั้นตอนการขออนุมัติ Thailand Pass สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทย

รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต: โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เพื่อเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีการรับรอง SHA+ (SHA Plus) ต้นหารายชื่อโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรม SHA Plus ในจังหวัดภูเก็ตได้ในบทความนี้

ข้อมูลเดินทางเข้าไทยโครงการ TEST & GO (ไม่ต้องกักตัว) ปี 2022

ประเทศไทยเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนโดยไม่ต้องผ่านการกักตัวภายใต้โครงการ Test & Go (T&G) บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Test & Go เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

โรงแรม SHA Plus (SHA+) และ SHA Extra Plus (SHA++) ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และต้องการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามนโยบายการเปิดประเทศโดยไม่มีการกักตัวของรัฐบาล จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA+ (SHA Plus) และ  SHA Extra Plus (SHA++) ในบทความนี้เสนอรายชื่อโรงแรม SHA Plus และ  SHA Extra Plus ในประเทศไทย รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองเป็นโรงแรม SHA+ และ  SHA++ ในแต่ละจังหวัด

แพ็คเกจ Test & Go ในกรุงเทพมหานคร รอบกุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) และ โรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) ที่นำเสนอแพ็คเกจ Test & Go ใหม่ในกรุงเทพมหานครเนื่องจากโปรแกรม Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศผ่านโครงการ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยรัฐบาลได้ปรับมีมาตรการให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศต้องจองแพ็กเกจสำหรับวันที่ 1 และวันที่ 5 ด้วย

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในพัทยา พร้อมแพ็คเกจ Test & Go / Sandbox

พัทยา จังหวัดชลบุรีของประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวตามนโยบายการเปิดประเทศของประเทศไทย ค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในพัทยาที่มีใบรับรอง SHA++ และพร้อมให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้โครงการ โครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)และโครงการ Test & Go 

เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) แผนเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ตามแผนการที่เรียกว่า "เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox)" ซึ่งมีเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้ามา โดยโครงการสมุยพลัสนี้ถูกต่อยอดจากโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)"

ไทยยกเลิก COE ให้ใช้ระบบ Thailand Pass ในการเข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศประกาศยกเลิกใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ Certificate of Entry (COE)  และใช้ระบบที่เรียกว่า "Thailand Pass" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Test & Go ในระบบ Thailand Pass

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐบาลไทยได้มีการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ TEST & GO ได้อีกครั้ง แนะนำขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน Test & Go ในบทความนี้

ราคาแพ็คเกจ Test & Go 1 วัน ในพัทยา / ชลบุรี [โรงแรม AQ, SHA Extra Plus]

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงแรม SHA Extra Plus ในพัทยา/ชลบุรีได้เสนอแพ็คเกจ TEST & GO ให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าพักในโรงแรม 1 คืนเพื่อรอผลตรวจโควิด-19 โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางที่เดินทางมายังประเทศไทยจากประเทศความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าพักที่โรงแรมเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกักตัว แพ็คเกจ TEST & GO จะรวมค่าที่พัก, บริการรับจากสนามบินและการทดสอบ COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในเชียงใหม่ [แพ็คเกจ Test & Go / Sandbox]

จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักกันตามนโยบายการเปิดประเทศของประเทศไทย ค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีใบรับรอง SHA++ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงแรมได้ดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด และพร้อมให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้โครงการ Test & Go 

ข้อมูลเดินทางเข้าไทยแบบ "แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)" ในจังหวัดต่างๆ ไม่ต้องกักตัว! [อัพเดท 2022!]

หากคุณสงสัยว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2564 แลt 2565 โดยไม่ต้องกักตัวได้หรือไม่ หรือมีข้อจำกัดการเดินทางสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือไม่ ในบทความนี้จะมีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศไทยภายใต้"โครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)" ในช่วงการระบาดของ COVID-19

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา