ThaionTours.com

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ ได้มีประกาศแจ้งให้ชาวต่างชาติที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์หมดอายุ รีบเดินทางกลับประเทศของตนเอง ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยประกาศสำคัญของ UDI ขอให้ชาวต่างชาติที่วีซ่าหมดอายุรีบเดินทางกลับประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ ได้มีประกาศแจ้งให้ชาวต่างชาติที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์หมดอายุ รีบเดินทางกลับประเทศของตนเอง ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2563 โดย ผู้ที่อยู่เกินอายุของวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก อาจถูกเนรเทศ หรือถูกปฏิเสธการเดินทางเข้านอร์เวย์ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากไม่เดินทางออกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น เช่น มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งต้องแสดงใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางและต้องได้รับการรักษาพยาบาลในนอร์เวย์ สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น บัตรโดยสารมีราคาสูง ไม่มีเที่ยวบินตรงกลับประเทศ หรือยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศตนเอง ไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุผลในการพำนักอยู่ต่อในนอร์เวย์ได้ หรืออยู่เกินอายุวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก ดังรายละเอียดประกาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษานอร์เวย์ ดังนี้

การเดินทางกลับประเทศไทย

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล อยู่ระหว่างประสานกับสายการบินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพี่อนำชาวไทยที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก หมดอายุเดินทางกลับให้เร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการจัดเที่ยวบินเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก ในการนี้ จึงขอความกรุณาผู้ที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุ ดำเนินการ ดังนี้

1. ชาวไทยผู้ที่มีวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุ (ทั้งที่เคยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว และยังไม่เคยแจ้งความประสงค์) ขอความกรุณายืนยันความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยกรอกข้อมูลตามในลิงก์นี้ https://forms.gle/3j1GakKBn1DHFe5CA ภายในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563
หากท่านไม่แจ้งข้อมูลในลิงก์ดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ยืนยันความประสงค์เดินทางกลับไทย ซึ่งท่านจะต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับประเทศไทยให้ UDI ทราบด้วยตนเอง

2. ชาวไทยผู้ที่มีวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุ เมื่อยืนยันความประสงค์เดินทางกลับไทยตามลิงก์ข้างต้นแล้ว จะได้รับ Email ยืนยันกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 (ขอความกรุณาท่านรอรับการยืนยันทาง email แต่หากท่านกรอกข้อมูลในลิงก์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ขอให้ท่านแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ +47 22128670 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น.)

3. หลังจากวันที่ 7 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องขอปิดรับการแจ้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำส่งให้สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่ามีเที่ยวบิน ขอให้ท่านพิจารณาเดินทางกลับโดยเที่ยวบินดังกล่าว (ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเที่ยวบินใด หรือวันใด) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งขั้นตอนในการเตรียมเอกสารหรือการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ โดยที่เป็นการจัดเที่ยวบินที่ต้องกันที่นั่งไว้ให้คนจำนวนมากล่วงหน้า เมื่อท่านซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว แต่ยกเลิกการเดินทาง สายการบินจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

สำหรับผู้ที่เคยแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าเป็นผู้ที่วีซ่า / ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุ ซึ่งได้รับเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งรายชื่อของท่านต่อ UDI แล้ว อาจพิจารณาแจ้ง UDI ในเบื้องต้นว่า ท่านกำลังรอเที่ยวบินพิเศษในการเดินทางกลับประเทศไทย อย่างไรก็ดี เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ จะมิใช่การรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในนอร์เวย์เกินกำหนดอายุวีซ่า / ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ทุกท่านที่ขณะนี้อยู่เกินกำหนดวีซ่า / ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนัก รีบยืนยันความประสงค์เดินทางกลับไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (เฉพาะผู้ที่วีซ่า / ใบอนุญาต ให้มีถิ่นพำนัก หมดอายุ) เพื่อป้องกันมิให้ท่านเสียประวัติในการเดินทางเข้านอร์เวย์ และประเทศเชงเก้นอื่น ๆ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้บุคคลที่ท่านรู้จัก ซึ่งอาจเป็นผู้ที่เข้าข่ายดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะ

ทั้งนี้ สำหรับชาวไทยที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักยังไม่หมดอายุ แต่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อกลับ เหตุผลความจำเป็น และหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุอยู่ ทาง email 

Source: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา