สาวัตถี (Sravasti) ประเทศอินเดีย

สาวัตถี (Sravasti) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล

Sravasti, India

คนอินเดียในปัจจุบันลืมชื่อเมืองสาวัตถี (ในภาษาบาลี) หรือ ศราวัสตี (ในภาษาสันสกฤต) ไปหมดแล้ว คงเรียกแถบตำบลที่ตั้งเมืองสาวัตถีนี้เพียงว่า สะเหถ-มะเหถ (Saheth-Maheth) ปัจจุบัน สะเหต-มะเหต ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากสถานีรถไฟบาลรัมปูร์ (Balrampur) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 18 กิโลเมตร

เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เป็นต้น

Sravasti, India

สาวัตถี ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือ

วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย สร้างในบริเวณที่เดิมของเจ้าเชต ซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าค์ประทับอยู่ที่นี่นานทีสุดถึง 19 พรรษา มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ส่วนภายในพระเชตวันมหาวิหาร มีซากหมู่เจดีย์และวิหาร

  • มูลคันธกุฎี : เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์ ณ ที่แห่งนี้

Sravasti, India

  • หมู่กุฏิพระอริยสาวก : พระพุทธองค์ประทับนานถึง 19 พรรษา มีพระสาวกองค์สำคัญมาสนองงาน พระเชตวันจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในครั้งพุทธกาล โดยรอบจะมีกุฏิพระอรหันต์ เช่นพระสารีบุตร พระสีวลีเถระ พระมหากัสสปะ องคุลีมาล พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี-ราหุล พระอานนท์ เป็นต้น
  • อานันทโพธิ : ต้นไม้มงคลในเชตวัน พระโมคคัลลานะนำเมล็ดจากพุทธคยาโดยทางอากาศ เป็นต้นโพธิ์ที่พระอานนท์ดำริที่จะปลูกขึ้น เพื่อเพื่อตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ปลูกตามพุทธประสงค์

 Sravasti, India

  • วิหารธรรมสภา : เป็นสถานที่โปรดพุทธบริษัททั้งหลายที่มาชุมนุมและเป็นจุดกำเนิดคำสอนในพระสูตร คาถาธรรมบทจำนวนมาก แม้แต่นางปฏาจาราวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้เสียสติก็มาได้สติ ณ วิหารธรรมสภาแห่งนี้
  • วิหารสังฆสภา : เป็นที่ประชุมสงฆ์ สัมมนา ทบทวนหลักธรรม หัวข้อ เทศนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสนอข้อพึงบัญญัติและปรับเปลี่ยน

Sravasti, India

  • เจดีย์พระอรหันต์แปดทิศ: พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระการเผยแผ่ให้หมู่พระอรหันต์เจ้า กระจายออกไปประกาศพุทธธรรม ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ (รัตตัญญู) ทิศบูรพา,พระมหากัสสปะ (ธุดงควัตร) ทิศอาคเนย์, พระสารีบุตร (ปัญญา) ทิศทักษิณ, พระอุบาลี (พระวินัย) ทิศหรดี, พระอานนท์ (พุทธอุปัฏฐาก) ทิศปัจฉิม, พระควัมปติ (มีพลัง) ทิศพายัพ, พระมหาโมคคัลลานะ (ฤทธิ์) ทิศอุดร, และพระราหุล (การศึกษา) ทิศอีสาน
  • โภชนศาลา: คือ หอฉัน เป็นสถานที่ฉันภัตตาหาร น้ำ ปานะ ตลอดจนต้อนรับพระอาคันตุกะจากทิศทั้ง 4
  • คิลานเภสัชศาลา: เป็นสถานพยาบาทภิกษุไข้
  • กุฏิพระสงฆ์: เช่น กุฏิพระสีวลี, หมู่ภิกษุโกสัมพี ฯลฯ เป็นสถานที่ก่อด้วยอัฏฐิได้รับการบูรณะอยู่เนื่องๆ

Sravasti, India

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทีโกศล เลยพระวิหารเชตะวันไปประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐบ้านโบราณเรียงเป็นชั้นลดหลั่นกันไป มีบันใดขึ้นถึงยอด ตรงกลางจะแบ่งเป็นช่องคล้ายห้อง

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกคนสำคัญในสมัยพุทธกาล เป็นผู้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ นอกจากจะอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็นประจำ จึงได้ชื่อว่า“อนาถบิณฑิกะ” ซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา หรือเศรษฐีขวัญใจคนจน ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในหมู่ทายกฝ่ายอุบาสก

บ้านปุโรหิต

บ้านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่กำลังบูรณะ อยู่โพรงแคบๆเป็นทางที่ลอดไปด้านในทะลุเป็นห้องกว้างปิดทึบสี่ด้าน ด้านบนเปิดโล่งถึงยอดอาคาร นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นสถูปอนุสรณ์สำหรับองคุลีมาล สาวกที่เคยฆ่าคนถึง 999 คน และตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอจนพบพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงถึงพระธรรมเทศนาโปรดองคุลีมาล จนเป็นพระอรหันต์

Sravasti, India

สถูปทรงแสดงยมกปาฏิหารย์

สถูปทรงแสดงยมกปาฏิหารย์เป็นเนินดินที่พระเจ้าอโศกมหาราชมาสร้างไว้ ณ สถานที่แห่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ เพื่อปราบ เดียรถีย์ (นอกศาสนา) ยมกปาฏิหาริย์ คือการแสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ มีไฟ มีน้ำ เป็นต้น หลังจากนั้นเสด็จขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน

Sravasti, India

วัดบุพพาราม

วัดบุพพาราม (หรือ บูรพาราม ที่แปลว่าทิศตะวันออก) เป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดเชตวัน ตั้งอยู่ทางใต้ของนครสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล วัดนี้เป็นวัดที่่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าด้วยเงิน 27 โกฎิ หรือ 270 ล้าน พระพุทธเจ้าได้เคยทรงมาประทับถึง 6 พรรษา และเป็นสถานที่เป็นต้นกำเนิดการถวายผ้าอาบน้ำฝน

วัดราชิการาม

วัดราชิการามเป็นวัดที่พระเจ้าปเสนทิโกศลสร้างถวายเพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุณี

วัดพุทธนานาชาติ วัดไทย และวัดนานาชาติอีกหลายวัด

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก:

www.gotoknow.org/posts/449603

www.watthaichetavan.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

แม่น้ำคงคา (Ganges River) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

เขาคิชฌกูฏ (Gridhrakuta Hill) ประเทศอินเดีย

รวบรวมข้อมูลสำหรับผุ้ที่จะไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย,เนปาล 

50 ข้อควรรู้ก่อนไปเยือนอินเดียครั้งแรก

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา