มาตรการการเดินทางเข้าฝรั่งเศสจากไทย ปี 2022

ประเทศฝรั่งเศสต้อนรับนักเดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง เนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกข้อจำกัดและข้อกำหนดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ผู้เดินทางจะสามารถเข้าประเทศได้หากได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

ผู้เดินทางจากประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ได้รับยกเว้นจากการมาตรการข้อจำกัดต่างๆ ในการเข้าประเทศฝรั่งเศส

โดยตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เดินทางจากประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางควรติดต่อสายการบินเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ก่อนขึ้นเครื่องบินหรือไม่ รวมถึงระหว่างต่อเครื่องบินกรณีที่ไม่ใช่เที่ยวบินตรง

กลุ่มประเทศสีส้ม (Orange countries)

ฝรั่งเศสได้มีการทบทวนการจัดกลุ่มประเทศตามตัวชี้วัดทางสาธารณสุข โดยที่ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม (Orange countries) กล่าวคือประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการระบาดของสายพันธุ์ที่น่ากังวล

ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ได้รับยกเว้นจากการมาตรการข้อจำกัดต่างๆ ในการเข้าประเทศฝรั่งเศส

ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EMA ยังคงต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสตามรายการเหตุจำเป็น (compelling reasons) สำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม ดังนี้

 • เป็นชาวฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร
 • เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซึ่งมีถิ่นพำนักหลักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส หรือซึ่งเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า หรือในประเทศที่ถือสัญชาติ
 • เป็นชาวอังกฤษและสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับสิทธิตามความตกลงการถอนตัวของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจากสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป (Brexit)
 • เป็นข้าราชการชาวอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • ผู้ที่ทำงานในอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ หรือในสถานที่บริเวณช่องแคบอังกฤษ
 • พลเมืองของประเทศที่สามซึ่งเดินทางมาจากสหราชอาณาจักรเพื่อมาพำนักในประเทศฝรั่งเศสหรือเพื่อเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเหตุจำเป็นเรื่องงานตามที่รัฐซึ่งตนเป็นพลเมืองมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
 • เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีบัตรถิ่นพำนัก (titre de séjour) หรือวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยังไม่หมดอายุ และมีถิ่นพำนักหลักในประเทศฝรั่งเศสหรือเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า
 • เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวของครอบครัว (regroupement familial) หรือเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวกันใหม่ของครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองลำดับรองและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (réunification familiale des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides)
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ได้รับการจ้างงานเป็นผู้ฝึกงานสมทบ (associate trainee)
 • เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่า VLS passeport talent รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร
 • เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2021-2022 ; นักวิจัยหรือผู้สอน (รวมถึงผู้ช่วยด้านภาษา) ที่ย้ายไปพำนักในประเทศฝรั่งเศสตามคำเชิญของห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อกิจกรรมการวิจัยซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าร่วมทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร
  เป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือผู้ให้บริการขนส่ง
 • เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรื
 • พลเมืองของประเทศที่สามที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเหตุจำเป็นเรื่องงานตามที่รัฐซึ่งตนเป็นพลเมืองมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
 • เป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศ (international zone) ของท่าอากาศยานเป็นเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 • ชาวฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร รวมทั้งชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหลักในประเทศฝรั่งเศสที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากมีสถานะตามที่ระบุในเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส (Attestation d’entrée sur le territoire métropolitain หรือ Travel certificate to Metropolitan France) อยู่แล้ว

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส 

วัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรอง

วัคซีนเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) หรือองค์การอนามัยโลก:

 • Spikevax (Moderna)
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Comirnaty (Pfizer & BioNTech)
 • Johnson & Johnson (Janssen)
 • Novavax
 • COVOVAX
 • Covishield
 • Covaxin
 • Sinopharm (COVILO)
 • Sinovac (CoronaVac)

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา