ThaionTours.com

แนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ซึ่งสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค และประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่าท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเช็ค

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเช็ค มีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องให้ครบถ้วน (ตัวพิมพ์ใหญ่) และลงนามโดยผู้สมัคร  1 ฉบับ

อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ให้ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย

2. รูปถ่าย

รูปถ่ายล่าสุด จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายต้องกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. รูปถ่ายต้องเป็นภาพบุคคลที่มีสีตัดกันชัดเจน ต้องมองตรงไปที่กล้อง ศีรษะต้องตรง
ไม่เอียง ปากปิด ศีรษะต้องครอบคลุม 2/3 ของรูปถ่าย แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ตาต้องอยู่ตรงกลางบนของรูปถ่าย สีตาต้องมองเห็นได้ชัดเจน ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 มม. พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้รูปถ่ายในวีซ่าเก่า/เก่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น Photoshop เป็นต้น)

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง

  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
  • อายุไม่เกิน 10 ปี
  • สำเนาวีซ่าทั้งหมดและตราประทับเข้าและออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจาก (เชงเก้น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ)  
  • หากวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ถ่ายสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าที่เกี่ยวข้องด้วย

4. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก ต้องออกโดยสายการบินหรือบริษัททัวร์ ต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง

5. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก การจองต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทาง ต้องแจ้งชื่อโรงแรม ที่อยู่โรงแรม ชื่อของผู้สมัครทั้งหมด

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในสาธารณรัฐเช็คสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

6. แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางระบุวันที่ เมือง การขนส่งที่ใช้ในการเดินทางข้ามเขตเชงเก้น หากเดินทางไปยังประเทศนอกเขตเชงเก้นในทริปเดียวกัน จำเป็นต้องมีตั๋วเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้อง (สำหรับประเทศนอกเขตเชงเก้น)

7. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารฉบับจริงย้อนหลัง 3 เดือนที่อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนวันที่ยื่นเอกสาร พร้อมตราประทับของธนาคารอย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานธุรกรรมย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน ต้องส่งใบรับรองจากธนาคารฉบับจริงและลงวันที่ภายใน 15 วันปฏิทิน

สำหรับผู้สมัครที่มีฐานะการเงินไม่เพียงพอ จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนและใบแจ้งยอดธนาคารที่ครอบคลุม 3 เดือนล่าสุด รวมถึงยอดเงินในบัญชีธนาคารของผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีรายได้เพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งทริปและระยะเวลาที่พำนัก หากผู้สนับสนุนเป็นญาติสนิท ต้องส่งหลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย (ต้นฉบับและสำเนาใบสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือใบทะเบียนสมรส) พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

8. หลักฐานการทำงาน

หากผู้สมัครเป็นพนักงาน: ทะเบียนบริษัทและจดหมายอนุมัติฉบับจริงของบริษัทที่มีหัวกระดาษระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร
ตำแหน่งงานของผู้สมัคร เงินเดือน ระบุจำนวนวันหยุดพักร้อน ตราประทับของบริษัท ลายเซ็นของผู้จัดการ ที่อยู่บริษัทฉบับเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท วันที่ออกจดหมายต้องอยู่ภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นเอกสาร

หากผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีอายุ 90 วัน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครเป็นนักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาตัวจริงลงวันที่ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง  ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร ชื่อนามสกุลและที่อยู่ของโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน ลายเซ็นของผู้ให้คำอนุญาต

9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อต้นฉบับและสำเนา พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

10. เอกสารประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมด ต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ได้ในเขตเชงเก้นทั้งหมด ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าส่งตัวกลับประเทศ ต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทประกัน

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา