ThaionTours.com

แนะนำการขอวีซ่านักเรียน วีซ่าเพื่อการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ซึ่งอนุญาตให้ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเข้าและอยู่ในออสเตรียได้ หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนก่อนเดินทาง

VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่านักเรียนของสาธารณรัฐเช็ค

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่านักเรียน วีซ่าเพื่อการศึกษาของสาธารณรัฐเช็ค มีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องให้ครบถ้วน (ตัวพิมพ์ใหญ่) และลงนามโดยผู้สมัคร  1 ฉบับ

อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ให้ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย

2. รูปถ่าย

รูปถ่ายล่าสุด จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายต้องกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. รูปถ่ายต้องเป็นภาพบุคคลที่มีสีตัดกันชัดเจน ต้องมองตรงไปที่กล้อง ศีรษะต้องตรง
ไม่เอียง ปากปิด ศีรษะต้องครอบคลุม 2/3 ของรูปถ่าย แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ตาต้องอยู่ตรงกลางบนของรูปถ่าย สีตาต้องมองเห็นได้ชัดเจน ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 มม. พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้รูปถ่ายในวีซ่าเก่า/เก่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น Photoshop เป็นต้น)

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง

  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
  • อายุไม่เกิน 10 ปี
  • สำเนาวีซ่าทั้งหมดและตราประทับเข้าและออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจาก (เชงเก้น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ)  
  • หากวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ถ่ายสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าที่เกี่ยวข้องด้วย

4. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก ต้องออกโดยสายการบินหรือบริษัททัวร์ ต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง

5. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

หากขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ให้แสดงเอกสารการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนและการยอมรับการลงทะเบียนเรียน โดยระบุข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร และหลักฐานการชำระเงิน

สำหรับนักเรียนทุน จดหมายมอบหมายทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งฉบับจริงและสำเนา

หากขอวีซ่าเพื่อวัฒนธรรม ให้แสดงจดหมายเชิญจากองค์กรเจ้าภาพในเช็กสำหรับงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะ

หากขอวีซ่าเพื่อกีฬา ให้แสดงจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณรัฐเช็กสำหรับวัตถุประสงค์ด้านกีฬา ซึ่งลงนามโดยผู้เชิญอย่างถูกต้อง

6. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

ในกรณีที่ผู้เชิญไม่ได้จัดหาที่พักให้ ต้องแสดงใบยืนยันการจองโรงแรมเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก การจองต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทาง ต้องแจ้งชื่อโรงแรม ที่อยู่โรงแรม ชื่อของผู้สมัครทั้งหมด

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในสาธารณรัฐเช็คสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

7. แผนการเดินทาง

ในกรณีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้แสดงแผนการเดินทางระบุวันที่ เมือง การขนส่งที่ใช้ในการเดินทางข้ามเขตเชงเก้น หากเดินทางไปยังประเทศนอกเขตเชงเก้นในทริปเดียวกัน จำเป็นต้องมีตั๋วเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้อง (สำหรับประเทศนอกเขตเชงเก้น)

8. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงใบแจ้งยอดธนาคารต้นฉบับย้อนหลัง 3 เดือนที่อัพเดทเป็นไม่เกิน 7 วันก่อนวันที่ยื่นเอกสาร พร้อมตราประทับธนาคารอย่างเป็นทางการ ชื่อผู้สมัครที่แสดงในใบแจ้งยอดต้องตรงกับในหนังสือเดินทาง บัญชีออมทรัพย์ที่มียอดคงเหลือเป็นบวก

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานธุรกรรมย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน ต้องส่งใบรับรองธนาคารฉบับจริงและลงวันที่ภายใน 15
วันปฏิทิน

สำหรับผู้สมัครที่มีเงินไม่พอ ให้จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนและใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน รวมถึงยอดเงินในบัญชีธนาคารของผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงรายได้ที่เพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งทริปและระยะเวลาที่พำนัก

หากผู้สนับสนุนเป็นญาติสนิท จะต้องส่งหลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ( เช่น ต้นฉบับและสำเนาใบสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือใบทะเบียนสมรส) พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

9. จดหมายรับรองจากโรงเรียน

หากผู้สมัครเป็นนักเรียน ต้องส่งจดหมายรับรองจากโรงเรียนฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัคร ชื่อนามสกุลและที่อยู่ของโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน ลายเซ็นของบุคคลที่ให้ความยินยอม 10 

10. หลักฐานการทำงาน

หากผู้สมัครมีงานทำ ให้แสดงหลักฐานการจ้างงานของผู้สมัคร เช่น

หากผู้สมัครเป็นพนักงาน: หนังสือจดทะเบียนบริษัทและจดหมายต้นฉบับของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติซึ่งระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร ตำแหน่งงานของผู้สมัคร เงินเดือน ระบุจำนวนวันพักร้อน ตราประทับของบริษัท ลายเซ็นของผู้จัดการ ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท วันที่ออกจดหมายต้องไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่ยื่นคำร้อง

หากผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีอายุ 90 วัน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

11. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อต้นฉบับและสำเนา พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

12. เอกสารประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมด ต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ได้ในเขตเชงเก้นทั้งหมด ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าส่งตัวกลับประเทศ ต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทประกัน

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา