ThaionTours.com

แนะนำการขอวีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปทำงานติดต่อธุรกิจ การเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมในประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ในนามของบริษัทจากประเทศไทย 

VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจของสาธารณรัฐเช็ค

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจของสาธารณรัฐเช็ค มีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องให้ครบถ้วน (ตัวพิมพ์ใหญ่) และลงนามโดยผู้สมัคร  1 ฉบับ

อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ให้ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย

2. รูปถ่าย

รูปถ่ายล่าสุด จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายต้องกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. รูปถ่ายต้องเป็นภาพบุคคลที่มีสีตัดกันชัดเจน ต้องมองตรงไปที่กล้อง ศีรษะต้องตรง
ไม่เอียง ปากปิด ศีรษะต้องครอบคลุม 2/3 ของรูปถ่าย แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ตาต้องอยู่ตรงกลางบนของรูปถ่าย สีตาต้องมองเห็นได้ชัดเจน ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 มม. พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้รูปถ่ายในวีซ่าเก่า/เก่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น Photoshop เป็นต้น)

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง

  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
  • อายุไม่เกิน 10 ปี
  • สำเนาวีซ่าทั้งหมดและตราประทับเข้าและออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจาก (เชงเก้น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ)  
  • หากวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ถ่ายสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าที่เกี่ยวข้องด้วย

4. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก ต้องออกโดยสายการบินหรือบริษัททัวร์ ต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง

5. จดหมายเชิญฉบับจริง

จดหมายเชิญฉบับจริงจากหุ้นส่วนธุรกิจ/บริษัทในสาธารณรัฐเช็กซึ่งระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัคร ชื่อและที่อยู่เต็มของบริษัทไทยที่ผู้สมัครทำงาน ระยะเวลาที่พำนักในสาธารณรัฐเช็กและประเทศเชงเก้น วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลายเซ็นของผู้เชิญและตราประทับของบริษัท จดหมายระบุชื่อและหน้าที่ของผู้ลงนาม

6. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

หากบริษัทที่เชิญไม่ได้จัดเตรียมที่พักให้ ต้องแสดงใบยืนยันการจองโรงแรมเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเช็ก การจองต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทาง ต้องแจ้งชื่อโรงแรม ที่อยู่โรงแรม ชื่อของผู้สมัครทั้งหมด

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในสาธารณรัฐเช็คสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

7. แผนการเดินทาง

ในกรณีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้แสดงแผนการเดินทางระบุวันที่ เมือง การขนส่งที่ใช้ในการเดินทางข้ามเขตเชงเก้น หากเดินทางไปยังประเทศนอกเขตเชงเก้นในทริปเดียวกัน จำเป็นต้องมีตั๋วเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้อง (สำหรับประเทศนอกเขตเชงเก้น)

8. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงใบแจ้งยอดธนาคารต้นฉบับย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตราประทับธนาคารอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หากการเดินทางไม่ได้รับการสนับสนุนให้แสดงใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนที่อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อน ชื่อผู้สมัครที่แสดงในใบแจ้งยอดต้องตรงกับในหนังสือเดินทาง, สำเนาอสังหาริมทรัพย์ (โฉนด) หากเกี่ยวข้อง

9. หลักฐานการทำงาน

หากผู้สมัครเป็นพนักงาน: ทะเบียนบริษัทและจดหมายอนุมัติฉบับจริงของบริษัทที่มีหัวกระดาษระบุ ชื่อเต็มของผู้สมัคร ตำแหน่งงานของผู้สมัคร เงินเดือน ระบุจำนวนวันหยุดพักร้อน ตราประทับบริษัท ลายเซ็นของผู้จัดการ ที่อยู่เต็มของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท วันที่ออกจดหมายต้องอยู่ภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นเอกสาร

หากผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีอายุ 90 วัน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครเป็นนักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาตัวจริงลงวันที่ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง เอกสารระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัคร ชื่อนามสกุลและที่อยู่ของโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน ลายเซ็นของผู้ให้คำอนุญาต

10. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อต้นฉบับและสำเนา พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

11. เอกสารประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมด ต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ได้ในเขตเชงเก้นทั้งหมด ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าส่งตัวกลับประเทศ ต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทประกัน

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา