ThaionTours.com

แนะนำการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศออสเตรีย ซึ่งออสเตรีย เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือแฟน ณ ประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่าเยี่ยมเยียนของออสเตรีย

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่าเยี่ยมเยียนของออสเตรีย มีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและลงนามโดยผู้สมัคร  1 ฉบับ 

อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ ลงนามโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. รูปถ่าย

รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายต้องมีขนาดกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. ต้องมองตรงไปที่กล้อง ศีรษะต้องตรง ไม่เอียง ปากปิด ศีรษะต้องครอบคลุม 2/3 ของรูปถ่าย แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาต้องอยู่ตรงกลางด้านบนของรูปถ่าย สีตาต้องชัดเจน ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 มม. พื้นหลังสีขาว ห้ามแก้ไขใดๆ เช่น Photoshop เป็นต้น

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยมีตราประทับวีซ่าและสติกเกอร์ติดไว้ที่ในหนังสือเดินทาง คุณควรนำสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่มีตราประทับเข้าและออกที่เกี่ยวข้องในเขตเชงเก้น 1 ชุด

5. หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ

หากคุณได้รับเชิญโดยชาวออสเตรีย หรือบุคคลที่มีถิ่นฐานในประเทศออสเตรีย แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานทางด้านการเงินและที่พักของตัวท่านเองได้ คุณจะต้องยื่นหนังสือเชิญรับรองโดยสถานีตำรวจที่คนเชิญอาศัยอยู่ รหัสเชิญจากสถานีตำรวจที่ออสเตรีย พร้อมทั้งยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของคนเชิญ ( เพื่อน ญาติ หรือคู่สมรส )

6. หลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญ

ในกรณีที่ผู้เชิญเป็นสมาชิกในครอบครัว จะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัว (สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส) และสำเนาหน้าประวัติของผู้เชิญ

ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ (เช่น แฟน) สามารถส่งหลักฐานการติดต่อที่แสดงความสัมพันธ์ที่มีอยู่

7. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดล่าสุด หรือ Bank Certificate จากธนาคารไม่เกิน 1 เดือน ชื่อผู้สมัครที่แสดงในเอกสารแจ้งสถานะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง

ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter ( ต้องเป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน

8. หลักฐานการทำงาน

หากผู้สมัครเป็นพนักงาน: หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร ตำแหน่งงานของผู้สมัคร เงินเดือน จำนวนวันหยุดพักร้อน ตราประทับบริษัท ลายเซ็นของผู้จัดการ ที่อยู่บริษัทฉบับสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท วันที่ออกหนังสือต้องไม่เกิน 30 วัน ( เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน )

หากผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีอายุ 90 วัน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครเป็นนักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาตัวจริงจากโรงเรียนซึ่งมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง โดยมีชื่อนามสกุลของผู้สมัคร ชื่อเต็มและที่อยู่ของโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน ลายเซ็นของบุคคลที่ให้การอนุญาต

หากผู้สมัครไม่ได้ประกอบอาชีพ: ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน และหลักฐานอื่นๆ

9. เอกสารประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมด ต้องรายงานชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ได้ในเขตเชงเก้นทั้งหมด ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลฉุกเฉิน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศ ต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทประกันภัย

10. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน

โรงแรมในออสเตรีย

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในออสเตรียสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา