ThaionTours.com

แนะนำการขอวีซ่าสำหรับนักเรียนในประเทศออสเตรีย ซึ่งอนุญาตให้ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเข้าและอยู่ในออสเตรียได้ หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในประเทศออสเตรีย คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนก่อนเดินทาง

วีซ่านักเรียนของออสเตรีย

วีซ่า c (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่อยู่พำนักได้ติดต่อกันไม่เกิน 90 วีซ่า D (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่พำนักได้ติดต่อกันตั้งแต่ 91 ถึง180 วัน วีซ่าทั้งสองประเภทนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอขยายเวลาหรือต่ออายุในประเทศออสเตรียได้ หากผู้สมัครต้องการที่จะพำนักอยู่ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตถิ่นพำนัก (“Aufenthaltstitel”)

VFS Global

เอกสารและข้อกำหนดวีซ่านักเรียนในออสเตรีย


เอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าจะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ


เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่านักเรียนในออสเตรีย  มีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและลงนามโดยผู้สมัคร  1 ฉบับ 

อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

2. รูปถ่าย

รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายต้องมีขนาดกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. ต้องมองตรงไปที่กล้อง ศีรษะต้องตรง ไม่เอียง ปากปิด ศีรษะต้องครอบคลุม 2/3 ของรูปถ่าย แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาต้องอยู่ตรงกลางด้านบนของรูปถ่าย สีตาต้องชัดเจน ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 มม. พื้นหลังสีขาว ห้ามแก้ไขใดๆ เช่น Photoshop เป็นต้น

3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

4. เอกสารประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมด ต้องรายงานชื่อนามสกุลของผู้สมัครตามหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ได้ในเขตเชงเก้นทั้งหมด ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลฉุกเฉิน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศ ต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทประกันภัย

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับ ต้องมีชื่อนามสกุลของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามหนังสือเดินทาง

6. เอกสารที่พักในประเทศออสเตรีย

เอกสารที่พักในประเทศออสเตรียหรือจดหมายรับรองที่พักจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรีย

7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

จดรับรองสถานะการศึกษา(ตัวจริง)ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

8. จดหมาย Admission

จดหมาย Admission ( ตัวจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด) ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรีย

9. หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง ซึ่งจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรีย

โรงแรมในออสเตรีย

ค้นหาที่พักและจองโรงแรมในออสเตรียสำหรับขอวีซ่าได้ ที่นี่ ⬇️

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา